Bästa cancervården kan inte längre ges

Stockholms befolkning ökar med drygt 35000 individer per år. Till följd av detta och en åldrande befolkning ökar också vårdbehovet. Detta kan illustreras med att antalet nyinsjuknade i bröstcancer i Stockholm under perioden 2008–2012 ökade från 1477 till 1723, prostatacancer ökade från 1600 till 1760 och lungcancer från 701 till 762 (Socialstyrelsens statistikdatabas).

Cancer är en livshotande sjukdom, vilket föranleder intensiv behandling innefattande kirurgi, strålbehandling, cellgiftsbehandling och nyare målriktad terapi. Förutom att nyinsjuknandet i cancer ökar behandlar vi allt fler allt mer intensivt. Till exempel har andelen patienter med bröstcancer som planeras för strålbehandling efter operation ökat från 72 procent till 86 procent (2008–2012), andelen som får cellgifter som tillägg till operation har ökat från 39 procent till 44 procent (regionala data från nationellt kvalitetsregister).

När sjukdomen inte är botbar ger nya behandlingar förlängd överlevnad och symtomlindring, vilket gör att allt fler med cancersjukdom lever längre och med bibehållen livskvalitet jämfört med för bara några år sedan. Behovet av och efterfrågan på avancerad onkologisk behandling ökar således ständigt. Behandlingarna sker dock till priset av mer eller mindre besvärliga, i vissa fall kroniska och ibland livshotande biverkningar, som vi i cancervården har som uppgift att fånga upp och hantera innan det gått för långt.

Den positiva utvecklingen av behandlingsresultaten vid cancersjukdom kräver inte bara ökade resurser till nya dyra läkemedel, utan även till specialistsjuksköterskor och läkare. Budgeten för onkologisk vård i Stockholm ökar med 2 procent per år, vilket inte ens motsvarar kostnaderna för ökat demografiskt behov (fler fall) och löneökningar.

De senaste veckorna har vi som arbetar med cancer i Stockholm informerats om skenande kostnader och en budget i obalans. För hela 2014 har kliniken på Karolinska sjukhuset ett ackumulerat underskott om 61 miljoner kronor. Detta beror delvis på att vi 2014 producerade mer vård än landstinget beställt, det vill säga träffade, utredde och behandlade fler än vad som var budgeterat för.

Det senaste beskedet från våra chefer är att våra kostnader ska reduceras med 42 miljoner kronor. En akut handlingsplan med omfattande besparingar på personalkostnader har antagits av ledningen. Sjukskrivna sjuksköterskor och läkare kommer inte ersättas och frigjorda tjänster vid till exempel pensionsavgångar kommer att hållas vakanta. Samtliga sjuksköterskor från bemanningscentrum, vilka varit oundgängliga för att kunna ge cellgiftsbehandlingar inom rimlig tid och på ett säkert sätt, avvecklas omgående. I stället ska drygt ett tjugotal sjuksköterskor helt eller delvis omplaceras från sina arbetsuppgifter som kontaktsjuksköterskor på mottagningarna och inom utbildning. Ingen plan för vem som ska ta över deras arbetsuppgifter eller hur de skall hinna utbildas har presenterats.

Utöver detta kommer sammanlagt tio heltidsarbetande läkare inte att få sina tidsbegränsade kontrakt förlängda. Hittills har ett fåtal personer sagt upp sig som en konsekvens av besparingsåtgärderna, eftersom dessa uppfattas som omöjliga att förena med vård med god kvalitet och säkerhet. Vi befarar att fler kommer att sluta och/eller drabbas av stressrelaterad sjukdom på grund av de ändrade arbetsförhållandena. Oavsett hur det blir med det förväntas en minskad personalstyrka ta hand om en växande patientgrupp med ökade behov och möjlighet till mer effektiv behandling.

Vi vill informera om att vi framöver inte kommer kunna erbjuda den vård och service som våra cancerpatienter är vana vid och har rätt att förvänta sig. Nya prioriteringar är av nöden och dessa kommer oundvikligen att upplevas som en försämring av tillgänglighet och kontinuitet.

Vi befarar att nyinsjuknade i cancer kommer att behöva vänta ännu längre på ett första besök och därmed också på att starta behandling. Patienter under pågående behandling kommer inte kunna följas så tätt som vore önskvärt. Väntelistorna för patienter, som enligt våra riktlinjer skall kallas på återbesök efter avslutad behandling, växer dag för dag och desperata patienter och anhöriga kontaktar mottagningen och undrar om de glömts bort. Denna situation kommer oundvikligen att förvärras ytterligare.

Stressen på våra behandlingsavdelningar kommer att öka när färre sjuksköterskor ska ansvara för att ge fler patienter allt mer avancerade behandlingar. Risk för misstag är en realitet. Inarbetade förhållanden mellan patient och kontaktsjuksköterska kommer att behöva avslutas. Flera patienter kommer att tvingas dela på ett färre antal kontaktsjuksköterskor, med försämrad tillgänglighet som följd.

I slutänden blir inte bara vården lidande, utan även kompetensutveckling och forskning och därmed Karolinskas nationella och internationella status som ett ledande universitetssjukhus.

De akuta personalneddragningarna löser i bästa fall problemet med årets budget men till ett högt pris för patienter drabbade av cancer. Skatteintäkterna i Stockholm är begränsade och vi kan kanske inte räkna med att ökade finansiella resurser ska lösa problemet på lång sikt. För att på kort sikt säkerställa Stockholms invånares rätt till cancervård med hög säkerhet och kvalitet föreslår vi ändå att landstinget i detta akuta läge skjuter till de pengar som behövs för att behålla befintlig personalstyrka.

För att även på längre sikt kunna erbjuda detta behöver budgeten för cancervården anpassas till den faktiska befolkningsökningen och ökningen av cancerfall, och inte enbart med en standardsiffra om 2 procent. Vi som arbetar inom vården måste också påbörja ett förändringsarbete och ta ansvar för att hitta nya arbetssätt som sänker kostnaderna. Denna process kan påbörjas omedelbart men kräver dock tid och förutsätter att det finns personal avsatt att ägna sig åt det, utan att patienter blir lidande.

Det enda alternativet är att landstingets politiker är öppna mot invånarna i Stockholms län, och upplyser dem om att vi inte längre har råd med en skattefinansierad cancervård i världsklass.

CECILIA RADKIEWICZ

ANNA LARSSON WRÅKE

FREDRIK BAECKLUND

CHARLOTTA UGGLA

ANASTASIOS SOFIADIS

DANIEL ALM

FATOU HELLMAN

ANNA-MARIA KARUMO

HANNA ERIKSSON

SERAFEIM THEODOROGLOU

HANNA RÖJLAR

DARIA GLAESSGEN

NINA FANNI

ENEIDA LINDFORS

Läkare under specialistutbildning (ST-läkare) i onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset