Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna?

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Rapport nr 5 i projektet ”Barn som anhöriga”, som genomförs av CHESS och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet i Kalmar. Rapportens syfte är att belysa hur vanligt det är barn upplever att en förälder drabbas av en cancersjukdom, vilka konsekvenser detta har för skolprestationer i årskurs 9 samt för hälsa och social situation för unga vuxna i åldern 18–40 år. Författare till rapporten är Anders Hjern och Lisa Berg.

Ladda ner rapporten från Nka´s hemsida HÄR

Hur skulle du vilja kommentera rapporten?

– Den här rapporten är den femte i en serie rapporter om ”Barn som Anhöriga” och konsekvenser i ett livsloppsperspektiv. Tidigare har vi beskrivit hälsa, utbildning och sociala levnadsvillkor hos barn som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom och när en förälder avlider. Här fokuserar vi på barn som är med om att en förälder drabbas av cancer. Ett viktigt resultat är att konsekvenserna för barnen beror på sjukdomens svårighetsgrad, där de negativa långsiktiga konsekvenserna fram för allt ses hos den grupp av barn som är med om att en förälder avlider till följd av sin cancersjukdom eller då föräldern vårdas under en längre tid på sjukhus, alltså då sjukdomen är av allvarligare art. För denna grupp, ungefär en tredjedel av de berörda barnen, sågs en ökning av negativa förebyggbara konsekvenser, vad gäller sämre skolprestationer, psykiatrisk vårdkonsumtion, samt missbruk och kriminalitet i vuxen ålder, säger Lisa Berg.

Vilka vänder sig rapporten till och vilka kan ha nytta av att läsa den?

– Rapporten ger, tillsammans med våra tidigare rapporter i den här serien, viktig kunskap om negativa långsiktiga konsekvenser för olika grupper av Barn som anhöriga; om vilka grupper som rimligen bör ges prioritet i det förebyggande arbetet och var särskilda insatser är motiverade och är således intressant för dem som på olika sätt och på olika nivåer arbetar med dessa frågor och för dem som i sitt arbete möter barn som är anhöriga, tex inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola, säger Lisa Berg.