Avastin ger ny möjlighet för patienter med HER-2 negativ bröstcancer

Avastin finns sedan länge tillgängligt som tillägg till cytostatika vid första linjens behandling av metastaserad bröstcancer. Resultaten från de nya studierna visar även på nya sätt att använda Avastin.

IMELDA är en randomiserad, öppen, tvåarmad studie som utvärderat effekt och säkerhet av Avastin (bevacizumab) och Xeloda (kapecitabin) i kombination som underhållsbehandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad HER2-negativ bröstcancer. Studien uppnådde sitt primära effektmått och visar att tillägget av Xeloda till Avastinbehandlingen ökade tiden till dess att sjukdomen förvärrades (PFS) signifikant från 4,3 till 11,9 månader. Även den totala överlevnaden (OS) ökade signifikant från 23 till 39 månader jämfört med enbart Avastin.

TANIA jämförde behandling i en linje med behandling i flera linjer med Avastin i kombination med kemoterapi vid HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Studien visade att patienter som behandlades med Avastin i första linjen samt två eller tre ytterligare linjer levde signifikant längre tid utan att sjukdomen förvärrades (PFS) än om de enbart fått Avastin i första linjen; 6,3 månader jämfört med 4,2 månader.

– Att lägga till Avastin till kemoterapi vid första linjens behandling av lokalt avancerad eller metastaserad HER2-negativ bröstcancer har i tidigare publicerade studier visats ge signifikanta fördelar för patienterna, till skillnad från studier i det adjuvanta behandlingsskedet. Dessa nya studieresultat bekräftar att Avastin har en plats vid behandling av denna patientgrupp säger Emma Flordal-Thelander, medicinskt ansvarig för Bröstcancer på Roche.