Positiva omdömen om avancerad sjukvård i hemmet

Positiva omdömen om avancerad sjukvård i hemmet
Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, bemöter patienten med respekt och skapar trygghet för den som är svårt sjuk. Det visar en utvärdering som nyligen gjorts.

Bakom utvärdering står FoU i Väst/GR och Kvalitetsstrategiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Alla patienter och anhöriga som intervjuats har berättat om personalens fantastiska bemötande, berättar Helle Wijk, universitetslektor.

Hon är ansvarig för de delstudier som bedrivits av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där man gjort en kartläggning av verksamheten samt undersökt patienters och anhörigas upplevelser.
– Man tycker att detta är en vårdform där man ser hela människan och personalen uppfattas som stöttande, empatiska och vänliga.

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, har bedrivits i sex år som ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. I utvärderingen har man bland annat tittat närmare på uppdrag och arbetsmetoder, ekonomi och patienters och anhörigas upplevelser. Och både patienter och anhöriga är väldigt positiva till vårdformen.

Så här säger en patient:
”/…/det är så skönt därför att man kan få gå från att känna sig som skräp och noll/…/ till att få vara en människa som går att räkna med. Man blir inte behandlad som ett barn eller som mindre vetande bara för att man är sjuk. För det är lätt inom vården att man blir, det är som att folk pratar förbi en och inte vill lyssna på en/…/jag är fortfarande människa. Jag är fortfarande den individen jag är. I sämre skick, ändock…”
– Utvärderingen visar på ett antal positiva effekter, framhåller Mona Palmqvist, verksamhetschef för Geriatrik, lungmedicin och allergologi, där ASIH ingår som en del av palliativa sektionen.
– Framförallt ser vi så många fördelar för patienterna. ASIH bedrivs verkligen med patienten i centrum, och i och med att vi har så kompetenta team finns det stora möjligheter att ta ett helhetsgrepp kring patientens behov, och anpassa hjälpen efter behoven, säger hon.

Patienterna inom ASIH har omfattande vårdbehov, såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt. Oro och ångest är vanligt. Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla möjligheten att självständigt kunna förflytta sig eller gå på toaletten. ASIH-teamen är därför multiprofessionella och består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Idag vårdar man mellan 500 till 600 patienter per år i ASIH. Större delen av dessa har en obotlig sjukdom men det kan också handla om komplicerade sjukdomstillstånd där det finns behov av avancerade insatser i hemmet. Och vården är framgångsrik, visar utvärderingen.
– Förutom nöjda patienter och anhöriga så visar utvärderingen också på att ASIH bidragit till en god och ökad kvalitet över tid, säger Carin Bringestedt, sektorchef Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Göteborgs Stad Centrum.

Men som i de flesta verksamheter så finns det också utvecklingsmöjligheter, betonar hon.
– Vi behöver se en förbättring när det gäller samsynen på styrnings- och ledningsnivå mellan Göteborgs Stad och SU. Ett delat huvudmannaskap kräver att man skapar tydlighet kring frågor om ansvar och befogenheter. Om vi löser detta på ett bra sätt finns det fortsatt goda möjligheter till avancerad sjukvård i hemmet.