Atezolizumab ger tumörkrympning även hos patienter med blåscancer

Atezolizumab ger tumörkrympning även hos patienter med blåscancer
Idag på morgonen presenterades data från studien IMvigor210, som undersöker effekten av PDL1 hämmaren atezolizumab givet till patienter med avancerad eller spridd blåscancer. Tidigare studier har påvisat tumörkrympning hos personer vars sjukdom framskridit trots tidigare behandling med platinumbaserad cytostatika. Den nu presenterade analysen gäller gruppen som inte kunnat ges sedvanlig kemo-behandling (kohort 1). Mediantiden för uppföljning var 14,4 månader. Analysen visar att atezolizumab krympte tumören (objektiv respons) hos 24 % (n=28) av patienterna. Bland de som responderade kvarstod effekten hos 75 % (21/28) vid analystillfället, mediandurationen för respons hade inte uppnåtts. Sju procent (n=8) av alla patienter i studien uppnådde komplett respons. Analysen påvisade en genomsnittlig överlevnad på 14.8 månader för patienter som behandlats med atezolizumab.

Cisplatin-baserad cytostatika är idag standard i första linjens behandling av spridd blåscancer. Men på grund av komorbiditeter kan omkring hälften av patienterna inte ges denna behandling och behandlingsalternativen är begränsade.

Om studien IMvigor210. IMvigor 210 är en öppen, multicenter, fas 2 studie med syfte att undersöka effekten och säkerheten hos atezolizumab givet till patienter med avancerad eller spridd blåscancer. I studien delades patienterna in i två olika försöksgrupper. Den första gruppen (kohort 1) bestod av patienter som inte kunnat ges sedvanlig cytostatika, alltså i första linjens behandling. Den andra gruppen (kohort 2) bestod av personer vars sjukdom framskridit trots tidigare behandling med platinumbaserad cytostatika. Under seminariet på ASCO presenterades även >1årsuppföljning av kohort 2, som bekräftar tidigare presenterade data.

ASCO som är världens största vetenskapliga cancerkongress, hålls 3- 7 juni i Chicago.