Ny immunterapi ger förlängd överlevnad vid lungcancer

Ny immunterapi ger förlängd överlevnad vid lungcancer
Patienter med lokalt avancerad eller spridd icke-småcellig lungcancer, den vanligaste typen av lungcancer, levde signifikant längre om de behandlades med immunterapiläkemedlet atezolizumab jämfört med cytostatika. Detta visar en fas III studie som presenterades vid den stora cancerkongressen ESMO i Köpenhamn den 9 oktober.

Immunterapi som behandling mot cancer är ett hett forskningsområde. Atezolizumab är en antikropp som binder till ett protein (PD-L1) som medverkar i regleringen av kroppens immunförsvar. Genom att blockera PD-L1 förstärks immunförsvarets möjlighet att känna igen och bekämpa tumörceller.

I den nu aktuella fas III-studien (OAK) medverkade 1 225 patienter med lokalt avancerad eller spridd icke-småcellig lungcancer som tidigare behandlats med platinumbaserad cytostatika. Patienterna behandlades därefter med antingen atezolizumab eller docetaxel (cytostatika) var tredje vecka. Syftet var att studera effekten på överlevnaden dels för alla patienter, och dels för den grupp vars cancer- och/eller immunceller uttryckte PD-L1.

Resultat från analysen av de första 850 patienterna i studien visar att de patienter som behandlades med atezolizumab hade en medianöverlevnad på 13,8 månader vilket var 4,2 månader längre än medianöverlevnaden för dem som behandlades med docetaxel (median overall survival: 13,8 månader vs 9,6 månader; HR=0,73, 95 % KI: 0,62–0,87 p=0,0003) oavsett nivå av PD-L1 uttryck. Bland de patienter som uttryckte någon grad av PD-L1 på tumör och/eller immunceller sågs 5,4 månaders längre medianöverlevnad för dem som behandlades med atezolizumab jämfört med docetaxel (median overall survival: 15,7 vs 10,3 månader; HR=0,74, 95 % KI; 0,58–0,93, p=0,0102). Studien inkluderade patienter med icke-småcellig lungcancer av såväl skivepiteltyp som icke-skivepiteltyp.

För mer detaljerad information, läs mer här

Om atezolizumab

Molekylen har utvecklats av läkemedelsföretaget Roche och tillhör den nya typen av cancerläkemedel som får kroppens eget immunsystem att arbeta mer effektivt mot cancersjukdomen, så kallade cancerimmunterapier. Atezolizumab är sedan april 2016 godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av patienter med lokalt avancerad eller spridd urinblåsecancer.