Atezolizumab ger signifikant överlevandsvinst för patienter med lungcancer

Positiva fas III data för ny immunterapi: Atezolizumab ger signifikant överlevandsvinst för patienter med lungcancer

Nya studieresultat visar att PD-L1 hämmaren atezolizumab ger statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull överlevnadsvinst jämfört med kemoterapin docetaxel, hos patienter med lokalt avancerad eller spridd icke småcellig lungcancer (NSCLC). Resultaten var signifikanta sett till hela den behandlade gruppen men även sett till de subgrupper patienter som selekterats utifrån uttryck av biomarkören PD-L1. Fas III studien mötte därmed sina båda primära effektvariabler gällande överlevnadsvinst.

I den aktuella studien som heter OAK och är en global fas III studie, det vill säga den sista fasen i ett kliniskt prövningsprogram innan godkännande av läkemedelsmyndigheter, randomiserades 1225 patienter med lokalt avancerad eller spridd NSCLC, vars sjukdom utvecklats under eller efter platinum-baserad kemoterapi, till behandling med antingen docetaxel eller atezolizumab givet var tredje vecka.

Studiens primära effektvariabler, som nu alltså mötts, var signifikant förlängd överlevnad dels sett till hela gruppen, dels i de subgrupper som selekterats utifrån individernas uttryck av biomarkören PD-L1. Studiens sekundära effektvariabler omfattar objektiv respons, progressionsfri överlevnad samt varaktigheten av respons. Den aktuella primära effektanalysen baseras på de första 850 randomiserade patienterna medan den sekundära analysen kommer att inkludera alla patienter som inkluderats i studien.

Studieresultaten kommer att presenteras vid ett kommande medicinskt möte under 2016.

Om Atezolizumab

Atezolizumab är sedan april 2016 godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, för behandling av patienter med lokalt avancerad spridd urinblåscancer och har där varunamnet Tecentriq®.

Atezolizumab tillhör den nya typen av cancerläkemedel som får kroppens eget immunsystem att arbeta mer effektivt mot cancern, så kallade cancerimmunterapier. Atezolizumab, som är en antikropp, binder till ett specifikt protein som kallas PD-L1 (programmed death ligand -1). Detta protein är del av en försvarsmekanism som cancerceller utvecklar för att inte bli attackerade av kroppens egna immunförsvar. Genom att blockera PD-L1 blir cancercellen synlig för immunförsvaret som då aktiveras och därmed bromsar cancerutvecklingen.

Roche har också utvecklat ett test för att se vilka patienter som kan ha störst nytta av behandlingen. Detta immun-histokemiska test bygger på den individuella patients uttryck av PD-L1 är och ger sjukvården ett viktigt verktyg för att kunna bedöma vilka patienter som kan ha störst nytta av behandlingen. Roche arbetar kontinuerligt med att utveckla tester till alla sina nya cancerbehandlingar för att kunna ge rätt läkemedel till rätt patient. Roches forsknings-och utvecklingsprogram kring sådan så kallad skräddarsydda cancerimmunoterapier, omfattar fler än 20 kandidater, varav åtta just nu är i klinisk prövning.

Om icke-småcellig lungcancer

Lungcancer är den främsta cancerrelaterade dödsorsaken i världen. Varje år dör 1,59 miljoner människor av sjukdomen. I Sverige drabbas drygt 3 500 personer av lungcancer varje år. Bland män i Sverige är förekomsten ganska stabil men en stigande trend finns bland kvinnor.

Sjukdomen kan delas upp i två typer; Icke- småcellig och småcellig, där icke-småcellig är den vanligaste typen och utgör omkring 85 % av alla fall.