Arbetet med standardiserade vårdförlopp ger resultat

Arbetet med standardiserade vårdförlopp ger resultat

Patienter med cancer som utretts enligt standardiserat vårdförlopp får behandling snabbare än innan vårdförloppen infördes. Det visar 2016 års väntetidsdata för SVF, som presenteras idag på regionala cancercentrums webbplats.


Regionala cancercentrum kan nu redovisa hela 2016 års väntetidsdata för de första fem standardiserade vårdförloppen; akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, urinblåsecancer och prostatacancer. Dessa fem SVF infördes under 2015.

Inga stora skillnader mellan de båda halvåren

I november 2016 redovisades väntetidsdata för första halvåret 2016. I och med dagens redovisning finns nu data för helåret och de båda halvåren 2016. Väntetiderna under det andra halvåret 2016 är, liksom under det första halvåret, kortare än innan satsningens start.

– Nu när vi har lite stabilare siffor ser vi att väntetiderna förkortas, men också att det återstår en del arbete med kvalitetssäkring. En del landsting har fortfarande svårt att fånga data från till exempel privata vårdgivare och primärvård. Därför måste vi vara försiktiga i våra tolkningar, manar Gunilla Gunnarsson, ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan och cancersamordnare vid SKL.

Saknas data från privata vårdgivare

Det saknas till exempel många utredningstider från Stockholm, som har många privata vårdgivare, men Gunilla Gunnarsson tror att det kan vara löst till nästa rapporteringstillfälle.

– Men hela årets väntetidsdata tyder ändå på att det äntligen börjar hända något med ett av cancervårdens mest svårbemästrade och kritiserade problem, menar hon.

Många men inte alla utreds via SVF

För att satsningen på kortare väntetider ska få full effekt krävs det att det nya arbets- och utredningssättet kommer så många patienter som möjligt till godo. Av 2016 års redovisning kan man dra slutsatsen att en övervägande del av patienterna med akut myeloisk leukemi och huvud- och halscancer utreds enligt SVF, medan endast 30 procent av prostatacancerpatienterna får en sådan utredning.

– Det här är något som landstingen och regionerna måste arbeta extra hårt med, så att fler patienter kan dra nytta av satsningen. Det innebär till exempel att alla hälso- och vårdcentraler måste vara informerade om det nya arbetssättet, så att de kan erbjuda patienterna en snabb utredning. Därför satsar staten och landstingen i år extra på förankringen i primärvården, uppger Gunilla Gunnarsson.

Fakta

Statistiken som presenteras idag på cancercentrum.se är den andra redovisningen av väntetiderna för de fem vårdförlopp som infördes under 2015. Uppgifterna omfattar patienter som genomgått ett SVF under 2016.

Den nationella redovisningen bygger på landstingens inrapportering av data till en databas vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Då landsting och regioner kommit olika långt i uppbyggnaden av denna rapporteringsrutin ska siffrorna tolkas försiktigt.

På cancercentrum.se redovisas förutom väntetidsdata antalet patienter som går igenom ett SVF liksom andelen av dessa som startar en cancerbehandling. Under hösten 2017 kommer väntetidsdata att redovisas för ytterligare tretton diagnoser som infördes under 2016.

Standardiserade vårdförlopp (SVF), som infördes i cancervården under 2015, innebär ett nytt arbetssätt så att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar vid tidpunkten för välgrundad misstanke om cancer och avslutas vid start av första behandling.

Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med landsting, regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och effektiv cancervård.