Aprea presenterar fas Ib/II-resultat inom äggstockscancer vid AACR

Aprea AB har idag vid American Association for Cancer Research (AACR) årsmöte i Philadelphia presenterat preliminära data från bolagets pågående fas Ib/II-studie inom äggstockscancer. Data som presenterats indikerar att APR-246 kan kombineras med standardbehandling med kemoterapi, att preliminär effektdata indikerar att kombinationsbehandlingen har aktivitet i patienter med äggstockscancer som återfallit i sin sjukdom samt att inga nya säkerhetsproblem framkommit i studiens första behandlingskohort.

Apreas unika läkemedelskandidat APR-246 reaktiverar p53, ett tumörsupressorprotein som är muterat i cirka 50 procent av alla humana tumörer, genom främst mutationer på proteinets DNA-bindande domän. Mutationerna leder till att den reglering av cellcykler och apoptos (programmerad celldöd) där p53 spelar en viktig roll sätts ur spel och därmed även viktiga kontrollmekanismer mot tumörtillväxt. Dessutom är mutationer i p53 associerade med ökad resistens mot vanligen använd kemoterapi samt en försämrad prognos för patienterna.

I Apreas fas Ib/II-studie PiSSARRO undersöks säkerhet och effekt vid behandling av APR-246 tillsammans med karboplatin och doxorubicin vid andra linjes behandling av höggradig serös äggstockscancer. Postern som Aprea presenterar vid AACRs årsmöte visar preliminära resultat för de tre patienter som behandlats i den första kohorten i fas Ib-delen av studien.

“Studiedata för de första tre patienterna i PiSARRO-studien indikerar att APR-246 kan användas i den tilltänkta kombinationsbehandlingen för denna patientgrupp och vi har inte sett några nya säkerhetsproblem. Dessutom har tidiga indikationer på aktivitet observerats med partiell respons enligt RECIST-kriterier från samtliga tre patienter. Vi är dock försiktiga med att dra några slutsatser från dessa första patienter i den doseskalerande delen av studien som inte har en kontrollarm, trots de uppmuntrande data vi nu fått. Vi inväntar nu slutliga fas Ib-resultat”, kommenterar Ulf Björklund, VD i Aprea.

Aprea kommer vid AACRs årsmöte även att presentera två postrar med preklinisk data för APR-246 inom äggstockscancer respektive lungcancer. Dessa data visar en stark synergi med APR-246 tillsammans med kemoterapi i tumörceller ex vivo. Postrarna som rör äggstockscancer är bifogade detta pressmeddelande. Postern kring lungcancer kommer att finnas tillgänglig på Apreas hemsida (ww.aprea.com) då den presenteras senare idag (EDT) vid AACRs årsmöte tillsammans med de två övriga postrarna.