Antistresshormon kan signalera bröstcancerrisk

De nya rönen om en möjlig markör för risken att utveckla bröstcancer presenteras i den ansedda tidskriften Journal of Clinical Oncology. Det gäller ett i blodet fritt cirkulerande hormonämne, enkephalin, med smärt- och ångestdämpande egenskaper. Enkephalin stärker också immunförsvaret genom direkt påverkan på immunceller.

-Det här är första gången enkephalinets roll vid bröstcancer studerats på människor, och resultaten var överraskande tydliga. Bland kvinnorna med lägst nivå av hormonet var risken för bröstcancer mer än tredubblad jämfört med de kvinnor som hade högst värden. Det är ett av de starkaste sambanden mellan cancerrisk och en fritt cirkulerande biomarkör som beskrivits, säger Olle Melander och Mattias Belting, båda professorer vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Fynden har möjliggjorts tack vare ett brett angreppssätt som kombinerar den främsta kunskapen inom cancer- och hjärt-kärlforskning vid Lunds universitet och studien bygger på blodprov från drygt 1 900 kvinnor i Malmö. Kvinnorna följdes upp avseende bröstcancer under i genomsnitt 15 år.

Resultaten justerades med hänsyn till ålder, menopaus, hormonbehandling, rökning och andra faktorer som kan påverka risken för bröstcancer.

Den aktuella studien bekräftar ett statistiskt samband mellan låg enkephalin-koncentration i blodet och ökad bröstcancerrisk, och det återstår att konstatera ett s.k. orsakssamband som visar att en låg nivå av hormonet har direkta effekter på tumörutvecklingen. Forskarna påpekar också att bl.a. geografisk hemvist och ålder, trots justering i studien, kan ha betydelse. Medelåldern bland kvinnorna var 57 år.

Å andra sidan stärks studiens resultat av en efterföljande kontrollstudie i en grupp om 1 500 kvinnor med marginellt högre medelålder. Där var kopplingen mellan lågt hormonvärde och bröstcancer ännu starkare. Även djurstudier från andra forskare talar i samma riktning. I dessa fastslås att enkephalin dels kan förstärka immunförsvarets aktivitet mot cancerceller, dels ha en direkt tumörhämmande effekt.

Forskarna vid Lunds universitet hoppas att resultaten efter fortsatta studier ska kunna underlätta förebyggande av bröstcancer samt tidigare upptäckt. För dem med ökad bröstcancerrisk finns tänkbara behandlingar som är förebyggande i form av livsstilsinsatser för minskad stress och nya läkemedel. Fynden passar väl in i utvecklingen mot individanpassad riskbedömning och behandling, utifrån den enskilda kvinnans behov.

-Närmast planerar vi att undersöka hur nivån av enkephalin kan påverkas hos friska individer. Det gör vi inledningsvis i en studie med ett mindre antal kvinnor. Vi är även intresserade av hormonets roll vid andra cancersjukdomar, säger Olle Melander och Mattias Belting.

Publikation
Stable peptide of the Endogenous Opioid Enkephalin Precursor and Breast Cancer Risk
Journal of Clinical Oncology, publicerad online 13 july 2015.