Anslag till cancerforskning

Anslag till cancerforskning

Stiftelsen Dagmar Ferbs minnesfond delar ut totalt 140 000 kr till ett eller flera projekt under 2016. Fonden stöder kliniskt orienterad cancerforskning som inte använder s k genteknologi, med företräde för nya projekt med begränsade resurser. Kostnader för löner och resor täcks inte. Fonden förvaltar anslagen för att undgå förvaltningskostnader.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, uppgifter om den sökandes/gruppens beviljade och sökta anslag inom området, projektbeskrivning, meritförteckning samt institutionstillhörighet och e-adress för huvudmannen. I tillämpliga fall krävs utlåtande från etisk kommitté. Elektronisk ansökan om högst 6 A4-sidor (inga särskilda formulär) ska senast 2016-05-15 sändas in till petergunven@gmail.com. Samma adress kan användas för förfrågningar. Beslut om tilldelning fattas under första hälften av juni.