Anhöriga till cancerpatienter är i stort behov av stöd

Undersökningen visar att det finns stora brister i hur sjukvården bemöter och stöttar anhöriga. Av de svenska anhöriga som deltog i undersökningen upplever cirka 80 procent att den hjälp och det stöd som erbjuds inte är tillräckligt vilket i sin tur påverkar livskvalitén anser de tillfrågade.

”Att leva med en person som är väldigt sjuk och riskerar att dö till följd av sin sjukdom är förenat med oro och frustration. Om anhöriga inte får hjälp att hantera den oron riskerar de att drabbas av depressioner och psykisk ohälsa vilket gör att de har svårare att vara ett starkt stöd till de drabbade. Ett stöd som kan vara livsavgörande för hur väl den drabbade tacklar sin sjukdom” menar Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director på Janssen.

För många kommer diagnosbeskedet som en chock. Idag kan den som blir drabbad få hjälp av en psykolog för att vända sin ångest till något som är hanterbart men detta är inget som sjukvården erbjuder de anhöriga. Många kvinnor behöver stöd och en möjlighet att prata med någon om deras partners sjukdom. Något som undersökningen visar inte fungerar.

Syftet med undersökningen har varit att kartlägga hur livskvaliteten påverkas av en prostatacancerdiagnos och på så sätt kunna identifiera hur vården och bemötandet kan förbättras.

För ytterligare information kontakta gärna:
Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director, Janssen, ksandstr@its.jnj.com, mobil:072-521 79 04