Nytt läkemedel mot icke-småcellig lungcancer förväntas bli godkänt i EU

Nytt läkemedel mot icke-småcellig lungcancer förväntas bli godkänt i EU
Alectinib, ett läkemedel mot spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, får ett positivt utlåtande av EU:s läkemedelskommitté CHMP. Det innebär att ett godkännande kan väntas om ett par månader. Omkring 5 procent av patienter med icke-småcellig lungcancer har denna form som oftare drabbar yngre och kvinnor varav många aldrig rökt.
Vid ALK-positiv icke-småcellig lungcancer har det uppstått en genetisk avvikelse (translokation) genom att ALK-genen bytt komponenter med en annan gen (EML4) med följd att det bildats ett abnormt protein som driver på tumörens tillväxt. Det positiva utlåtandet bygger på två studier där patienter med spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer behandlats med Alectinib efter att ha fått progress på en annan ALK-hämmande behandling (crizotinib).

I den ena studien dröjde det i median 8,9 månader innan sjukdomen åter började försämras vid behandling med alectinib och tumörerna krympte hos 51,4 procent av patienterna, något som varade i snitt 15,2 månader.  I den andra studien tog det i median 8,2 månader innan sjukdomen började förvärras och tumören krympte hos 52,9 procent av patienterna, med en varaktighet på i median 14,9 månader.

Patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer löper en hög risk att få spridning till hjärnan. I de här två studierna hade 60 procent av patienterna redan spridning till hjärnan när de startade behandling med alectinib. Av dessa patienter (med mätbara hjärnmetastaser) fick 64 procent tumörkrympning. Hos 22 procent av patienterna kunde man dessutom notera att metastaserna försvann helt och hållet (komplett tumörsvar).

Alectinib är godkänt i bland annat USA, Japan, Schweiz och Kanada för behandling av patienter med ALK-positiv spridd icke-småcellig lungcancer vars sjukdom förvärrats trots behandling med crizotinib.