Fina resultat för alectinib vid allvarlig typ av lungcancer

Fina resultat för alectinib vid allvarlig typ av lungcancer
Resultaten kommer från en interimsanalys av den första jämförande studien (J-ALEX) mellan alectinib och crizotinib (en annan ALK-hämmare). Data presenteras i helgen på världens största vetenskapliga cancerkongress, ASCO, som hålls 3-7 juni i Chicago, USA. I studien, som genomförs i Japan, ingår sammanlagt 207 patienter med så kallad ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Patienterna randomiserades till behandling med antingen alectinib eller crizotinib.

– I den här analysen ser vi att behandling med alectinib, som tillhör andra generationens ALK-hämmare, innebär stora fördelar för patienterna avseende tid till återfall av cancern jämfört med dagens standardbehandling. Dessa data bekräftar också att biverkningsprofilen är mildare jämfört med andra ALK-hämmare. Resultaten är överlag mycket positiva även om de fortfarande är preliminära, säger Luigi De Petris, specialistläkare i onkologi och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Behandling med alectinib reducerade risken för att sjukdomen förvärrades (progressionsfri överlevnad, PFS) med 66 procent jämfört med behandling med crizotinib (hazard ratio [HR]=0.34, 99% CI: 0.17-0.70, p<0.0001). Median PFS hade ännu inte uppnåtts hos patienter som gavs alectinib (95% CI: 20.3 månader – ej uppnått) jämfört med 10.2 månaders median PFS (95 percent CI: 8.2-12.0) hos patienter som behandlades med crizotinib. Att median PFS inte uppnåtts i alectinibgruppen innebär att över hälften av patienterna fortfarande levde utan cancerprogress vid tidpunkten för datasammanställningen.

Resultaten, som presenteras på ASCO måndagen den 6 juni, baseras på en interimsanalys från fas III-studien J-ALEX på patienter som inte tidigare behandlats med ALK-hämmare. Resultaten visar också på färre rapporterade biverkningar hos patienter som behandlats med alectinib jämfört med patienter som behandlats med crizotinib.

Ytterligare en studie, ALEX, där alectinib jämförs med crizotinib i första linjens behandling, pågår för närvarande. ALEX-studien syftar till att bekräfta resultaten från J-ALEX i en global patientpopulation.

Studieresultaten från J-ALEX publiceras även i Journal of Clinical Oncology (nr. 34, 2016).

Abstract från ASCO:http://abstract.asco.org/176/AbstView_176_167434.html

För mer information

Luigi De Petris, specialistläkare i onkologi och överläkare, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, 08-517 70 000 (vxl), luigi.depetris@karolinska.se

Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com