Halverad risk för sjukdomsförsämring och död vid svår form av lungcancer med Alecensa

Halverad risk för sjukdomsförsämring och död vid svår form av lungcancer med Alecensa
Risken för att cancern förvärras eller leder till död mer än halverades för patienter med ALK-positiv lungcancer om den behandlades med läkemedlet Alecensa jämfört med dagens standardbehandling crizotinib. Även risken för spridning till hjärnan minskade påtagligt. Det visar en ny studie som presenterades vid den internationella vetenskapskonferensen ASCO i Chicago den 6 juni. Studien har också samtidigt publicerats i den välrenommerade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

ALK-positiv icke-småcellig lungcancer är en ovanlig cancerform som oftare drabbar yngre patienter, varav många aldrig har rökt. Omkring fem procent av de som får diagnosen icke-småcellig lungcancer har en särskild genetisk avvikelse som kallas ALK-mutation. Det leder till att ett särskilt protein produceras vilket stimulerar tumörtillväxten.ALK-hämmande läkemedel riktar in sig på att blockera aktiviteten hos detta abnorma protein och därmed hämmar cancercellernas tillväxt.

Behov av alternativ
Det finns ett stort behov av nya alternativ inom denna grupp av läkemedel eftersom tumören ofta utvecklar resistens mot nuvarande standardbehandling.

I den nu aktuella fas III-studien (ALEX) fick patienterna som första behandling antingen Alecensa eller crizotinib. Resultaten visar att risken för progress eller död minskar med 53 procent. Mediantiden till progress, den tidpunkt då sjukdomen förvärrats för hälften av patienterna, var för de som behandlades med crizotinib 11,1 månader medan den vid tidpunkten för analysen ännu inte uppnåtts för dem som fick Alecensa. En oberoende kommitté (IRC) som analyserat resultaten uppskattar den progressionsfria överlevnaden till 10,4 månader för de som fick crizotinib och 25,7 månader för gruppen som behandlades med Alecensa.

– Dessa resultat är mycket bra och bättre än vad vi tidigare sett för dessa patienter. Tiden till progress, dvs. tiden tills sjukdomen försämras är mer än fördubblad, jämfört med nuvarande behandling. Dessa resultat innebär troligen att vi inom kort kommer att förändra vårt sätt att behandla dessa patienter, säger Kristina Lamberg, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Patienter med spridd ALK-positiv icke småcellig lungcancer har en högre risk för att få hjärnmetastaser.Omkring hälften av patienterna får spridning till hjärnan inom ett år. I ALEX-studien kunde man visa att den risken minskade med 84 procent med Alecensa jämfört med crizotinib.

– Många patienter med lungcancer får hjärnmetastaser. Därför är ett annat mycket positivt resultat från studien den minskade risken för patienterna att utveckla hjärnmetastaser, som Alecensa visar, säger Kristina Lamberg.

ALEX är den andra studien som pekar på att Alecensa är effektivare som första behandling än crizotinib hos patienter med ALK-positiv lungcancer. Alecensa godkändes i EU i februari i år för behandling av patienter med spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer där crizotinib inte längre har effekt. Resultaten från ALEX-studien kommer att ligga till grund för ett kommande beslut om godkännande i både EU och USA för behandling i första linjen, dvs. som ett alternativ att använda direkt mot denna typ av cancer när den diagnosticeras och är spridd.

Referenser
(1) Ghandi et al. Journal of Clinical Oncology. 33,2015 (suppl; abstract 8019).