Alecensa (alectinib) godkänns som första linjens behandling mot lungancer

Alecensa (alectinib) godkänns som första linjens behandling mot lungancer
Omkring fem procent av de som drabbas av lungcancer har en så kallad ALK-positiv icke småcellig lungcancer. Det är en ovanlig, men aggressiv form, som oftare drabbar yngre personer och personer som aldrig rökt. Nu har den Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänt ALK-hämmaren Alecensa, som första linjens behandling för denna utsatta patientgrupp. Behandling med Alecensa har i studier visat sig mer än halvera risken för att sjukdomen förvärras eller leder till död.

Godkännandet av Alecensa bygger på en fas III-studie (ALEX) där patienter med spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer som första linjens behandling fick antingen Alecensa eller standardbehandling med ALK-hämmaren crizotinib.

Resultaten visar att risken för att sjukdomen skulle förvärras (progress) eller leda till död minskade med 53 procent i den gruppen som fick Alecensa jämfört med den grupp som fick behandling med crizotinib. Mediantiden till progress, det vill säga tiden tills hälften av patienterna fått progress, var 11,1 månad för de som fick crizotinib. När analysen gjordes hade mediantiden ännu inte uppnåtts för de som fick Alecensa. En oberoende kommitté (IRC) har beräknat den progressionsfria överlevnaden till 25,7 månader för de som behandlades med Alecensa jämfört med 10,4 månader för de som fick crizotinib.

-Resultaten från studien måste medföra att förstalinjens behandling för denna undergrupp av lungcancerpatienter kommer att ändras. Speciellt glädjande är den goda effekten på hjärnmetastaser, både när det gäller att behandla uppkomna metastaser som att förhindra sådan spridning av sjukdomen, säger Anders Vikström, överläkare vid lungkliniken vid universitetssjukhuset i Linköping.

Patienter med ALK-positiv lungcancer löper stor risk för att få spridning till hjärnan. Med dagens standardbehandling får ungefär hälften av patienterna hjärnmetastaser inom ett år. I ALEX-studien visas att risken för att få hjärnmetastaser minskade med 84 procent jämfört med crizotinib.

 

För mer information
Vicky Chatzakos, medicinsk terapiområdeschef, 073-983 72 75 vicky.chatzakos@roche.com
Tommy Ringart, kommunikationschef, Roche AB, 070-562 11 40, tommy.ringart@roche.com