Afinitor fördröjer sjukdomsutveckling vid spridd GI- och lung-NET

Patienter med spridda neuroendokrina tumörer (NET) med ursprung i mag-tarmkanalen eller lungan lever i medianvärde 11 månader utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med mTOR-hämmaren Afinitor (everolimus) jämfört med 3,6 månader om de får placebo.

Det visar data från studien RADIANT-4 som i dagarna presenteras på Europas största kongress för cancerforskning, ECC.

I den pivotala fas III-studien RADIANT-4 jämfördes mTOR-hämmaren everolimus plus bästa stödjande vård (Best Supportive Care = BSC) med placebo plus BSC vid behandling av icke-funktionella neuroendokrina tumörer med ursprung i mag-tarmkanalen (gastrointestinal NET, GI-NET) eller lungan.

Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad. Sekundära effektmått var säkerhet, andel patienter som svarar på behandlingen – så kallad overall response rate, och överlevnad1.

Everolimus fördröjer sjukdomsutvecklingen

Resultaten som nu presenteras på ECC-kongressen i Wien visar att behandling med mTOR-hämmaren everolimus minskar risken för att sjukdomen förvärras med 52 procent jämfört med placebo1.

Patienter som behandlas med everolimus lever i medianvärde sju månader längre utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med everolimus, det vill säga elva månader jämfört med 3,6 månader, om de får placebo1.

Ett av de sekundära effektmåtten i RADIANT-studien var också så kallad overall response rate (ORR) som är ett mått på hur stor del av patienterna som svarar på behandlingen. Här fann man att tumörerna minskat i storlek hos 64 procent av patienterna som behandlats med everolimus jämfört med 26 procent av patienterna i placebogruppen1.

Säkerhet för läkemedlet, som även det var ett sekundärt effektmått, låg i linje med tidigare publicerade studier på everolimus. Det är i dagsläget för tidigt att analysera data kring effektmåttet överlevnad (OS) 1.

Om RADIANT-4

RADIANT-4 är en prospektiv, dubbelblind, randomiserad, parallellgrupps, placebokontrollerad fas III-multicenterstudie där effekt och säkerhet av everolimus plus bästa understödjande behandling, BSC, jämförts med placebo plus BSC. I studien ingick 302 patienter med väl differentierad avancerad NET med ursprung i antingen lunga eller mag-tarm-kanal som inte uppvisar eller har haft aktiva symtom på karcinoidsyndrom, och som hade dokumenterad sjukdomsprogression under de senaste 6 månaderna före inklusion. Patienterna randomiserades 2:1 till oral behandling med everolimus 10 mg/dag eller placebo. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad. Sekundära effektmått var säkerhet, objektiv responsfrekvens och total överlevnad1.

RADIANT-4 ingår i ett av världens mest omfattande kliniska studieprogram vid NET.

Om NET

NET, neuroendokrina tumörer, är en sällsynt typ av cancer som har sitt ursprung i neuroendokrina celler, oftast i mag-tarmkanalen, lungorna eller bukspottkörteln. Att tumörerna är icke-funktionella innebär att de inte utsöndrar hormoner och därmed inte ger några hormonrelaterade symtom, utan de symtom som uppträder beror på att tumören växer, till exempel smärta, blödningar och stopp i tarmen4,5.

I Sverige får omkring 500 personer per år besked om att de har drabbats av någon form av neuroendokrin tumör, det vill säga lika många som insjuknar i den betydligt mer kända sjukdomen livmoderhalscancer. Det faktum att NET fortfarande är en relativt okänd cancerform leder till att både patienter och läkare riskerar att missa tidiga sjukdomstecken2,3.

Kort om everolimus

Everolimus, marknadsfört under namnet Afinitor, är en så kallad mTOR-hämmare. Läkemedlet tas som tablett och blockerar aktiviteten hos proteinet mTOR, som har betydelse för cancercellers delning och hämmar tillväxten av blodkärl som tumören behöver för att utvecklas. Everolimus stryper syre- och näringstillförseln till tumören. mTOR-hämning påverkar även tumörcellernas ämnesomsättning.

Läkemedlet är också godkänt för behandling av spridd pNET (neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln), spridd hormonpositiv bröstcancer, spridd njurcancer samt, under namnet Votubia, för behandling av hjärntumörer av typen SEGA (subependymal giant cell astrocytom) och njurtumörer av typen angiomyolipom vid tuberös skleros complex.

De vanligast förekommande biverkningarna av everolimus är stomatit (blåsor i munnen), diarré och hudutslag. För ytterligare information, se Fass.

Referenser:

1.Yao J, et al. Everolimus in advanced nonfunctional neuroendocrine tumors (NET) of lung or gastrointestinal (GI) origin: Efficacy and safety results from the placebo-controlled, double-blind, multicenter, Phase 3 RADIANT-4 study. European Cancer Congress (ECC) 2015, Vienna, Austria.
2.National Library of Medicine and the National Institutes of Health. Pancreatic islet cell tumor. Available at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000393.htm. Accessed September 2015.
3.Halfdanarson T.R., et al. Pancreatic neuroendocrine tumors (PNETs): incidence, prognosis and recent trend toward improved survival. Annals of Onc. 2008; 19: 1727-1733.
4.Modlin I, et al. Priorities for improving the management of gasteroenteropancreatic neuroendocrine tumors. J Natl Cancer Inst. 2008;100: 1282-1289.
5.Modlin I, et al. Current status of gastrointestinal carcinoids. Gastroenterology. 2005;128 :1717-1751.