Opdivo + lågdos Yervoy och kemoterapi som 1:a linjen kan ge patienter en förlängd överlevnad vid icke-småcellig lungcancer

Fas III-studien CheckMate -9LA har uppnått det primära effektmåttet total överlevnad för Opdivo i kombination med lågdos Yervoy och kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer

  • Studien utvärderade behandling med Opdivo i kombination med lågdos Yervoy som gavs tillsammans med två cykler av kemoterapi och jämfördes med enbart kemoterapi som första linjens behandling hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer.

Bristol-Myers Squibb (BMS) presenterar nu resultat från CheckMate -9LA, en pivotal fas III-studie som utvärderar kombinationen Opdivo (nivolumab) och lågdos Yervoy (ipilimumab) givet samtidigt med två cykler av kemoterapi som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Den i förväg planerade interimsanalysen visar att studiens primära effektmått, förlängd total överlevnad (OS), uppnåtts för kombinationen. Jämförelsen i denna studie var kemoterapi givet i upp till fyra cykler, följt av eventuell underhållsterapi. Säkerhetsprofilen hos Opdivo i kombination med lågdos Yervoy och två cykler av kemoterapi i studien CheckMate -9LA, var likvärdig med den redan kända biverkningsprofilen hos immunterapi och kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer.

– Vi är mycket glada över dessa resultat från CheckMate -9LA. De visar att kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy tillsammans med ett begränsat antal cykler kemoterapi som första linjens behandling kan ge patienter en förlängd överlevnad vid icke-småcellig lungcancer. Dessa data ska läggas till de redan presenterade resultat som visat på fördelen med kombinationen Opdivo och Yervoy som ett nytt möjligt behandlingsalternativ för patienter i första linjen med malignt melanom, njurcellscancer och senast lungcancer, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Bristol-Myers Squibb kommer slutföra analysen av resultaten från CheckMate -9LA och presentera dessa på kommande medicinska möten samt delge dem till regulatoriska myndigheter.

Om CheckMate -9LA

CheckMate -9LA är en öppen, multi-center, randomiserad fas III-studie som utvärderar kombinationen Opdivo (360 mg var tredje vecka) och Yervoy (1 mg/kg var sjätte vecka) tillsammans med kemoterapi (två cykler), jämfört med kemoterapi (upp till fyra cykler följt av underhållsbehandling med pemetrexed om indicerat) som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer oavsett PD-L1-uttryck och histologi. Patienter i studiens experimentarm behandlades upp till två år eller till sjukdomsprogress eller oacceptabel toxicitet. Patienterna i kontrollarmen behandlades med upp till fyra cykler av kemoterapi följt av underhållsbehandling med pemetrexed (om indicerat) till sjukdomsprogress eller toxicitet. Primärt effektmått i studien var total överlevnad (OS) i ”intention-to-treat”-populationen. Sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS), objektiv responsfrekvens (ORR) och effekten av behandlingen med avseende på biomarkörer.