Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Utlysning på 4,5 msek: Medicintekniska innovationer som ger cancersjuka barn att bättre liv

Utvecklar du medicinteknik eller tjänst som kan hjälpa barn med cancer? Ansök om stöd genom Barncancerfonden och MedTech4Health för ditt projekt. Du kan söka för produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. Ditt projekt kan handla om utveckling av ny teknik eller anpassning av befintlig teknik eller tjänst.

Vem kan söka?
Anslag söks av en konstellation av parter från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. En av parterna från hälso- och sjukvård eller akademi är huvudsökande och övriga är medsökande. Part från näringsliv får endast vara medsökande men blir medelsförvaltare för del av anslag beviljat av Medtech4Health. Parter inkluderar universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, företag, forskningsinstitut eller annan organisation med forskning som huvuduppgift. I konstellationen huvud- och medsökande skall teknisk, klinisk och affärskompetens finnas representerade.

Vad kan man söka för?
Anslag kan sökas för lönekostnader, driftskostnader, enklare utrustning, resor och indirekta kostnader. Medtech4Health finansierar stödberättigade kostnader för företag och Barncancerfonden finansierar motsvarande kostnader för övriga parter.

Hur mycket kan sökas?
Ingen maxgräns för enskilda anslag. Total i utlysningen kan maximalt 4,5 miljoner kronor beviljas. Av detta kan maximalt 1,5 miljoner kronor beviljas till företag. Finansiering till företagsparten kan maximalt uppgå till 50 procent av företagspartens totala stödberättigade kostnader. Total omfattning av utlysningen är därmed maximalt 6 miljoner kronor. Företagets motfinansiering skall uppgå till minst 100 000 kr. För övriga parter krävs ingen motfinansiering.

Exempel: Ett projekt i samarbete mellan universitet och företag med en total budget om 1 000 000 kr där båda parter har lika del kan maximalt beviljas 750 000 kr. Barncancerfonden finansierar universitetsparten med 500 000 kr och Medtech4Health finansierar företagsparten med 250 000 kr. Företagsparten motfinansierar resterande 250 000 kr.

Hur söker man?
Ansökan inlämnas via Barncancerfondens ansökningssystem: http://ansokan.3ddata.se/start/bc.asp

Hur bedöms ansökningarna?
Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnd för medicinsk teknik tillsammans med en expertgrupp av VINNOVA-anställda och externa bedömare.

Liknande poster

Barncancerfonden ger rekordutdelning till forskningen

Läs mer...

Stor andel barn som haft hjärntumör drabbas av hjärntrötthet

Läs mer...

Män och kvinnor sörjer förlusten av ett barn olika enligt studie

Läs mer...