Xospata (gilteritinib) gav signifikant förlängd OS vid FLT3-positiv AML

Fas III-studien ADMIRAL visar att behandling med Xospata (gilteritinib) resulterade i signifikant förlängd total överlevnad för patienter med återfallande eller refraktär FLT3-positiv akut myeloisk leukemi jämfört med kemoterapi

Studieresultaten presenterades nyligen på den amerikanska cancerkongressen AACR, April 2019

Astellas meddelar resultat från fas III-studien ADMIRAL som jämfört behandling med Xospata (gilteritinib) med behandling med kemoterapi (sviktterapi) hos vuxna patienter med återfallande eller refraktär akut myeloisk leukemi (AML) och med en bekräftad mutation i FLT3-genen. Resultaten visar att gilteritinib signifikant förbättrade den totala överlevnaden (OS) jämfört med dagens standardbehandling med kemoterapi. Resultaten presenterades på en presskonferens arrangerad av cancerkongressen American Association for Cancer Research, AACR samt på AACR Clinical Trials Plenary Session (#CT184).

Resultaten från ADMIRAL-studien visade en median för total överlevnad (OS) på 9,3 månader för patienter som fick gilteritinib jämfört med 5,6 månader för patienter som fick kemoterapi (hazard ratio, HR=0,637 (95% KI 0,490, 0,830), p=0,007). Efter ett år levde 37 procent av patienterna som fått behandling med gilteritinib, jämfört med 17 procent för patienter som behandlats med kemoterapi (1).

De vanligaste rapporterade biverkningarna för respektive behandling i ADMIRAL-studien var febril neutropeni (43,7%), anemi (43,4%) och pyrexi (38,6%). Vanliga biverkningar av grad 3 eller högre som rapporterades vid behandling med gilteritinib, var anemi (19,5%), febril neutropeni (15,4%), trombocytopeni (12,2%) och minskat antal blodplättar (12,2%). Allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar per patientår, justerade i relation till tid för exponering, var mindre vanliga vid behandling med gilteritinib (7,1%) jämfört med kemoterapi (9,2%) (1).

– Patienter med återfallande eller refraktär AML och som är FLT3-positiva har generellt en dålig prognos, kort överlevnad och få behandlingsalternativ. Av den anledningen är resultaten från ADMIRAL-studien mycket uppmuntrande, säger Alexander Perl, M.D., Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania, som presenterade resultaten på AACR.

I februari i år accepterade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) Astellas ansökan om marknadsföringstillstånd för gilteritinib vid behandling av vuxna patienter med FLT3-positiv AML vid återfall eller refraktär sjukdom (2).

Om ADMIRAL-studien

Fas III-studien ADMIRAL (NCT02421939) är en internationell, randomiserad multicenterstudie där 371 vuxna patienter med återfallande eller refraktär FLT3-positiv akut myeloisk leukemi (AML) inkluderats (3). De primära sammansatta effektmåtten för studien var total överlevnad (OS) och komplett remission eller komplett remission med partiell hematologisk återhämtning (CH/CRh). Patienterna randomiserades (2:1) till att få antingen gilteritinib (120 mg) (4) eller kemoterapi (sviktbehandling).

Om gilteritinib

Gilteritinib är resultatet av ett samarbete mellan Astellas och Kotobuki Pharmaceutical Co., Ltd. Astellas äger de globala rättigheterna att utveckla och marknadsföra gilteritinib. Förra året gav Europeiska kommissionen gilteritinib status som orphan drug (särläkemedel) (5) och den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) tilldelade ansökan en särskilt hög prioritet. I Japan och USA introducerades gilteritinib i december 2018 för behandling av vuxna patienter med FLT3-positiv AML och som fått återfall eller är refraktära mot tidigare behandling (6, 7).

Gilteritinib har även tilldelats status som orphan drug (särläkemedel) och ansökan tilldelades en särskilt hög prioritet av både den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (7) den japanska läkemedelsmyndigheten (8).

Astellas undersöker för närvarande gilteritinib i flera fas III-studier med patienter med FLT3-positiv AML.

Referenser

1. Perl, A et al. Gilteritinib significantly prolongs overall survival in patients with FLT3-mutated (FLT3mut+) relapsed/

refractory (R/R) acute myeloid leukemia (AML): Results from the Phase III ADMIRAL trial. Presented as abstract CT184 at the AACR Annual Meeting 2019, April 2 2019.

2. Astellas Pharma Inc. Astellas Announces Acceptance of XOSPATATM (gilteritinib) for Regulatory Review by the European Medicines Agency (02-28-2019). https://www.astellas.com/us/news/14631. Accessed 03-14-2019.

3. ClinicalTrials.gov. A study of ASP2215 versus salvage chemotherapy in patients with relapsed refractory acute myeloid leukemia (AML) with FMS-like tyrosine kinase (FLT3) mutation (02-01-2019). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02421939. Accessed 02-05-2019.

4. Gorcea CM, Burthem J, Tholouli E. ASP2215 in the treatment of relapsed/refractory acute myeloid leukemia with FLT3 mutation: background and design of the ADMIRAL trial. Future Oncol (Epub) 03-02-2018.

5. EMA. Orphan designation. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000029.jsp Last accessed January 2019.

6. Japan Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA). New Drug approvals, May-October 2018. Available at: http://www.pmda.go.jp/files/000227117.pdf#page=5 Last accessed January 2019.

7. US Food and Drug Administration. FDA approves treatment for adult patients who have relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a certain genetic mutation. Available at: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm627072.htm Last accessed January 2019.

8. Ministry of Health, Labour and Welfare – Japan. Press announcement – Priority Assessment Designation System. Available at: http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000102009.html Last accessed January 2019.