Immunförsvarets supercell – så mognar den fram

Immunförsvarets supercell – så mognar den fram
NK-celler, natural killer cells, spelar en viktig roll i kroppens försvar mot cancer och olika infektioner. Nu har forskare vid Lunds universitet, universitetet i Oxford och Karolinska institutet i ett gemensamt projekt kartlagt de olika faserna i mognaden av dessa superceller från stamceller i vår benmärg, en kunskap som är viktig när man tar fram nya immunterapier mot cancer.

Immunförsvarets NK-celler utgör första linjens försvar i kroppen och kan bland annat känna igen och döda cancerceller. På grund av denna viktiga funktion har forskare intresserat sig för hur dessa celler kan användas som bas för immunterapi vid cancer.

Till skillnad från T-lymfocyter och B-lymfocyter, två andra viktiga spelare i immunförsvaret som även de utvecklas från våra blodstamceller, är inte så mycket känt om NK-cellernas mognadsprocess.

– För att vi ska kunna dra full nytta av immuncellsterapi baserad på NK-celler, behöver vi förstå hur dessa superceller produceras. Vad sker när en blodstamcell utvecklas till en fullt mogen immunförsvarscell? Vi ville därför ta reda på mer om när NK-cellerna genereras och vilka mekanismer som reglerar den här utvecklingen, förklarar Ewa Sitnicka, professor vid Lunds universitet som lett studien som nu publiceras i Journal of Immunology. Hon har i sin forskning intresserat sig för hur stamceller kan mogna för att generera olika typer av lymfocyter.

Signalväg avgörande för funktion och mognad

Det är sedan tidigare känt att en signalmekanism, Notch-signalering, är viktig för att många celler ska utvecklas på rätt sätt, både i djur och hos människan. Forskarna undersökte vad som sker om man stänger av de signaler som genereras genom aktivering av Notch-proteiner.

Det visade sig att Notch-signalering är nödvändig för att NK-cellerna ska utvecklas och fungera på ett normalt sätt. När forskarna studerade möss där Notch-funktionen i blodceller inaktiverats blev NK-cellerna färre och deras funktion påverkad.

– Utan Notch-signalering mognade inte NK-cellerna normalt och de blev färre. Detta kan ha betydelse för NK-cellernas förmåga att bekämpa såväl cancer som infektioner.

De nya kunskaperna kommer att hjälpa oss att bättre förstå hur man kan odla fram NK-celler som kan användas i immunterapi.

Publikation
Loss of Canonical Notch Signaling Affects Multiple Steps in NK Cell Development in Mice
J Immunol, 1 december, 2018, 201 (11) 3307-3319; DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.1701675

Fakta NK-celler: NK-cellerna spelar en avgörande roll för skyddet mot sjukdomsframkallande virus och bakterier och för att känna igen och döda celler som skulle kunna ge upphov till cancer. NK-celler kan även aktivera andra celler i immunsystemet och därmed stärka kroppens förmåga att hantera infektioner. NK-celler används för att behandla patienter med leukemi och andra tumörer men det finns idag inte tillräckligt med kunskap om hur de utvecklas från stamceller för att utnyttja deras fulla kliniska potential.
Källa: Ewa Sitnicka

För mer information kontakta:
Ewa Sitnicka, professor i stamcellsbiologi med inriktning mot lymfocytutveckling, ewa.sitnicka_quinn@med.lu.se, +46-46-2224676