Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL

Nya data från fas III-studien MURANO med Venclyxto i kombination med rituximab för patienter med R/R KLL som avslutat den tidsbestämda behandlingen

– Studien visar att Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab (VenR) minskade risken för sjukdomsprogression eller död jämfört med kemoterapibaserad standardbehandling med bendamustin plus rituximab (BR) efter en mediantid för uppföljning på tre år.1
– Av de 130 patienter som fullföljt behandling med rituximab plus 24 månaders tidsbestämd behandling med venetoklax och varit behandlingsfria i median 9,9 månader, var den progressionsfria överlevnaden (PFS) efter sex och tolv månader utan behandling 92 procent respektive 87 procent.1
– Uppskattad totalöverlevnad (OS) efter tre år var 87,9 procent i gruppen som fått VenR jämfört med 79,5 i gruppen som fått BR.1
– Resultaten i sin helhet presenterades nyligen på den 60:e årliga hematologikongressen ASH (American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition).

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, presenterar uppdaterade resultat från fas III-studien MURANO för venetoklax i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Vid en mediantid för uppföljning på 36 månader visar resultaten att hos patienterna som behandlats med VenR, hade majoriteten bibehållen effekt utan progression (försämrad sjukdom) eller dödsfall, efter avslutad behandling, jämfört med patienterna i gruppen som fått standardbehandling med bendamustin plus rituximab.1 Den progressionsfria överlevnaden (PFS; tid utan sjukdomsprogress eller död) bedömdes vid 36 månader vara 71,4 procent (95% CI: 0.64, 0.78) för patienter som fått behandling med VenR, jämfört med 15,2 procent (95% CI: 0.09, 0.21) för patienter som fått standardbehandling med BR (hazard ratio [HR]: 0.16; 95% CI: 0.12, 0.23).1

Resultaten presenterades under det årliga internationella hematologimötet ASH (American Society of Hematology, Annual Meeting & Exposition).
Av de 130 patienter som fullföljde två års behandling med venetoklax, och därefter varit behandlingsfria i en mediantid på 9,9 månader (spridning: 1,4 månader till 22,5 månader), var PFS vid 6 månaders och 12 månaders uppföljning 92 procent (95% CI: 0.87, 0.96) respektive 87 procent (95% CI: 0.81, 0.93).1

Vid tidpunkten för analysen var totalöverlevnaden (OS, overall survival) bedömd tre år efter behandlingsstart ungefär 10 procent högre i VenR-gruppen (87,9 procent) än i BR-gruppen (79,5 procent) (HR: 0.50; 95% CI: 0.30, 0.85).1

– Det finns ett behov av ett kemofritt alternativ med fast behandlingstid som potentiellt kan ge progressionsfri överlevnad, samt att patienten uppnår MRD-negativitet (minimal residual disease), för patienter med kronisk lymfatisk leukemi som haft återfall eller blivit behandlingsrefraktära, säger professor John Seymour, MD, verksam vid Peter MacCallum Cancer Centre & Royal Melbourne Hospital i Australien och huvudprövare i MURANO-studien.


Professor John Seymour, MD, verksam vid Peter MacCallum Cancer Centre & Royal Melbourne Hospital i Australien och huvudprövare i MURANO-studien.

– Resultaten i den här analysen visar att en hög andel patienter med kronisk lymfatisk leukemi som haft återfall eller blivit refraktära mot behandling och som fick behandling med venetoklax i kombination med rituximab bibehåller MRD-negativitet samt sin progressionsfria överlevnad långt efter att behandlingen enligt plan avslutats, säger John Seymour.

MURANO-studien visar också att 78 procent av patienterna som fullföljde två-års-behandlingen med VenR utan att sjukdomen förvärrades också uppnådde uMRD i perifert blod.1

Måttet uMRD, icke-mätbar sjukdom,var ett sekundärt effektmått i studien som utvärderades vid avslutad kombinationsbehandling (9-månadersutvärderingen1,3). Kriteriet för icke-mätbar sjukdom (uMRD, också kallat MRD-negativitet) är att 10 000 vita blodkroppar i blod eller benmärg innehåller mindre än en KLL-cell efter behandling.2 Tidigare prospektiva kliniska prövningar påvisar att uMRD hos KLL-patienter är kopplat till förbättrat kliniskt utfall.2

– Den här analysen av MURANO-studien visar att efter att patienter fullföljt behandling med rituximab och en tvåårskur med venetoklax, och sen varit utan behandling i en mediantid på 9,9 månader, så försämrades inte sjukdomen hos särskilt många patienter som tidigare haft återfall eller behandlingsrefraktär KLL, och hos många av dessa patienter kunde sjukdomen inte mätas i perifert blod, säger Neil Gallagher, MD,PhD,global forskningschef för onkologi på AbbVie.

– Resultaten ger ett ytterligare viktigt stöd för användning av venetoklax i kombination med rituximab som en behandling med fast behandlingstid för den här gruppen av patienter. Samtidigt fortsätter vi med vår forskning för att ta fram terapier som har potential att utveckla och förbättra standardbehandlingen vid blodcancer säger Neil Gallagher.

Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech/Roche.

Om MURANO-studien
Studien är en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie som inkluderat totalt 389 patienter med R/R KLL som fått minst en tidigare behandling. Syftet med studien var att utvärdera effekten och säkerheten av Venclyxto i kombination med rituximab (n=194) jämfört med bendamustin i kombination med rituximab (n=195). Medianåldern hos patienterna som ingick i studien var 65 år (omfattande åldrar mellan 22-85).1
Det primära utfallsmåttet var prövarbedömd PFS. Ytterligare effektmått inkluderade PFS bedömt av en oberoende granskningskommitté, samt utfallsmått bedömda av både prövare och oberoende granskningskommitté: total svarsfrekvens (definierat som komplett respons + komplett respons med ofullständig återhämtning i benmärg + partiell respons + nodulär partiell respons) total överlevnad och nivåer av uMRD. 4
Säkerhetsprofilen för kombinationen Venclyxto plus rituximab överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för vart och ett av läkemedlen. Under perioden då venetoklax gavs ensamt (n=171), hade 10 procent av patienterna biverkningar som ledde till att behandlingen avslutades, Fyra procent hade en biverkan som ledde till dossänkning, 26 procent hade dosuppehåll pga biverkningar, samt fyra procent hade fatala biverkningar (fyra andra former av cancer, två fall av hjärtsjukdom, ett fall av lunginflammation). De vanligaste biverkningarna (≥20 procent) för kombinationen Venclyxto och rituximab var neutropeni, diarré och övre luftvägsinfektion.1

Om Venclyxto (venetoklax)
Venclyxto är det första i en helt ny klass av läkemedel som selektivt binder till och hämmar proteinet BCL-2. Detta protein anrikas och förhindrar naturlig celldöd, så kallad apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller så som KLL-celler. Genom att blockera detta protein återställs apoptosen, och dessa cancerceller kan dö.

Personer med hög tumörbörda kan under behandling med Venclyxto utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att stora mängder cancerceller bryts ner snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Tillståndet kallas TLS (tumörlyssyndrom) och kan bli livshotande. Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto. Patienter ska därför bedömas utifrån risken för TLS och om aktuellt få förebyggande åtgärder.3

De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött.3

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Referenser:
1. Seymour J, et al. MURANO trial establishes feasibility of time-limited venetoclax-rituximab (VenR) combination therapy in relapsed/refractory (R/R) chronic lymphocytic leukemia (CLL). Presented at the 2018 American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition: December 1, 2018; San Diego.
2. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. Guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment and supportive management of chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2018;806398.
3. Produktresumé för Venclyxto, www.fass.se
4. Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, et al. Venetoclax-rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2018;378(12):1107-1120.