Stora samhällskostnader vid utebliven cancerrehabilitering

Stora samhällskostnader vid utebliven cancerrehabilitering


Foto Anderas Lind / Cameralink

De stora sjuktalen är förknippade med omfattande samhällsekonomiska kostnader, 37 miljarder kronor per år, som till största del utgörs av produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar eller för tidig död. Kostnaderna axlas till viss del av staten, men även av drabbade personer och företag som får handskas med inkomstbortfall och uteblivet arbete. Samhällsekonomin skulle stärkas avsevärt om cancervården arbetade mer med mer omfattande och bättre rehabilitering.

Sviterna av cancer sänker livskvaliteten och gör det svårt att återgå till arbetslivet. Cancerrehabilitering påskyndar återhämtnings-processen och förebygger sjukskrivningar och återfall efter avslutad behandling. Ändå är det 80 procent som inte erbjuds rehabilitering via vården. Många patienter och deras anhöriga önskar att de erbjuds rehabiliterande stöd, och ansökningstrycket till CancerRehabFondens rehabiliteringsprogram ökar därför dramatiskt. Cancerrehabilitering måste bli en naturlig del av behandlingsplanen men området är fortfarande relativt outforskat.

CancerRehabRapporten 2018 är ett initiativ för att utveckla och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige. Läs rapporten här.