Första positiva fas III studien med immunterapi vid aggressiv form av bröstcancer

Första positiva fas III studien med immunterapi vid aggressiv form av bröstcancer

En fas III studie med immunläkemedlet Tecentriq▼ (atezolizumab) i kombination med cytostatika har för första gången visat att kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer får en längre tid tills dess att sjukdomen försämras. Det innebär ett positivt besked för denna förhållandevis unga patientgrupp som drabbats av en aggressiv form av bröstcancer.

Trippelnegativ bröstcancer utgör cirka 10 procent av all bröstcancer i Sverige och är vanligare hos kvinnor under 50 år. Prognosen är dålig med ett snabbare förlopp och sämre överlevnad. Trippelnegativ bröstcancer innebär att tumören saknar receptorer för östrogen, progesteron och HER2. Det gör att tumören inte kan behandlas med en målinriktad terapi utan endast med operation, cytostatika och strålbehandling. De begränsade behandlingsmöjligheterna för dessa patienter gör att det finns ett stort behov av nya innovativa läkemedel och man ställer stort hopp till så kallade immunterapier vars syfte är att hjälpa immunförsvaret att upptäcka och attackera cancerceller. Bakomliggande forskning gav James P Allison och Tasuku Honjo Nobelpriset i medicin 2018.

– Denna patientgrupp, med förhållandevis unga patienter, har både en svårbehandlad och aggressiv bröstcancer där vi behöver fler och effektivare behandlingar. Det är mycket glädjande att man nu med immunterapi tar ett stort kliv framåt och får nya behandlingsmöjligheter, säger Elisabet Lidbrink, överläkare i onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

I den nu aktuella fas III-studien ingick 902 patienter med lokalt avancerad eller spridd trippelnegativ bröstcancer som inte tidigare fått systemisk behandling för sin sjukdom. De behandlades antingen med Tecentriq i kombination med cytostatika, eller placebo i kombination med cytostatika. Studien har två primära effektmått, tiden till dess att sjukdomen försämrades respektive total överlevnad. Resultaten visar att tiden till dess att sjukdomen försämrades förlängdes signifikant för dem som behandlades med Tecentriq och cytostatika jämfört med den andra gruppen. Resultaten avseende total överlevnad är ännu omogna och kommer att följas upp i nya analyser framöver.

Sammantaget så är detta den första fas III-studie där ett immunläkemedel visar positiva resultat vid behandling av spridd trippelnegativ bröstcancer. Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här.

Om Tecentriq

Tecentriq (atezolizumab) är ett immunläkemedel vars syfte är att stärka immunförsvarets möjligheter att upptäcka och angripa cancerceller. Läkemedlet är en antikropp som blockerar ett protein, PD-L1, som finns på cancerceller och/eller immunceller och gör att immunförsvaret mot cancerceller försvagas. Genom att blockera PD-L1 återställer Tecentriq immunförsvarets förmåga att känna igen och bekämpa tumörcellerna. Läkemedel med detta sätt att verka kallas checkpoint-hämmare. Tecentriq är godkänt för behandling av tidigare behandlad spridd icke-småcellig lungcancer och cancer i urinblåsan.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 – 726 12 00.

Se hela pressmeddelandet här:
https://www.mynewsdesk.com/se/roche_ab/pressreleases/foersta-positiva-fas-iii-studien-med-immunterapi-vid-aggressiv-form-av-broestcancer-2774773?view_policy=1