EMA godkänner Tafinlar+Mekinist för adjuvant behandling vid BRAF-muterat melanom i stadium III som avlägsnats fullständigt genom operation

EMA godkänner Tafinlar+Mekinist för adjuvant behandling vid BRAF-muterat melanom i stadium III som avlägsnats fullständigt genom operation

Det utökade godkännandet grundar sig på resultat från fas III-studien COMBI-AD där patienter med med BRAF-muterat malignt melanom i stadium III som opererats bort helt ingick. Studien visar att patienter som får adjuvant behandling med Tafinlar (dabrafenib)+Mekinist (trametinib) efter operation löper 53 procents minskad risk för att drabbas av återfall under de närmaste tre åren jämfört med patienter som fått placebo.

– Det är positivt att det nu finns ett förebyggande behandlingsalternativ för patienter med melanom i stadium III där risken för återfall är hög, säger Johan Hansson, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och huvudprövare för studien i Sverige.

Incidensen av malignt melanom ökar med mer än 5 procent per år1, vilket innebär att det är den cancerform som ökar mest i Sverige2. Tack vare förbättrad diagnostik och moderna behandlingar har överlevnadstiden vid malignt melanom förlängts avsevärt jämfört med för 30 år sedan, men när sjukdomen har nått senare stadier försämras prognosen betydligt. Hos mer än hälften av patienter med melanom i stadie III återkommer cancern senare i livet3.

Tre år efter påbörjad behandling hade 58 procent av patienterna i COMBI-AD som fått dabrafenib och trametinib varit fria från återfall (RFS) jämfört med 39 procent av dem som fått placebo4. Förbättringen i RFS var genomgående i alla subgrupper och den skattade ett-, två- och treåriga återfallsfria överlevnaden var konsekvent större för gruppen som fått kombinationsbehandling jämfört med placebo (ett år: 88 vs 56 procent; två år: 67 vs 44 procent; tre år: 58 vs. 39 procent)4

– Det är mycket glädjande att den här patientgruppen får tillgång till en behandling som påtagligt minskar risken för återfall, säger Gustav Ullenhag, docent och överläkare samt tumörgruppsansvarig för malignt melanom vid onkologikliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Om COMBI-AD

COMBI-AD är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som omfattade totalt 870 patienter med BRAF V600E/K-positivt melanom i stadium III som genomgått en operation där tumören avslägsnats i sin helhet. Patienterna behandlades i 12 månader och indelades i grupper baserat på BRAF-mutation (V600E respektive V600K) och stadium (IIIA, -B eller -C). Studien genomfördes på 169 kliniska prövningssites i 26 olika länder, i Sverige deltog Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund med totalt 27 patienter.

I patientgruppen som fick kombinationsbehandling fick 97 procent en biverkan; 41 procent hade biverkningar av grad 3/4 och 26 procent hade biverkningar som ledde till att behandlingen avbröts ( 88 procent, 14 procent, respektive 3 procent jämfört med placebo)4.

Om dabrafenib och trametinib

Kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib är sedan tidigare godkänd i EU, för patienter med inoperabelt eller metastaserande BRAF V600E/K-muterat melanom och avancerad icke-småcellig lungcancer med en BRAF V600-mutation. Hittills är mer än 60 000 patienter världen över behandlade med kombinationsbehandlingen för någon av indikationerna.
De båda läkemedlen är så kallade kinashämmare som riktas mot BRAF (dabrafenib) respektive MEK (trametinib) i den signalväg som kallas RAS/RAF/MEK/ERK.

Om BRAF V600E/K-muterat melanom

Omkring hälften av alla patienter med malignt melanom har en genmutation i ett protein som styr cancercellen och som kallas BRAF. Mutationen leder till att cellsignaleringen blir onormal, vilket i sin tur gör att mängden cancerceller växer till och överlever i okontrollerad omfattning. Det innebär att patienter med den BRAF-muterade formen av malignt melanom har en mer aggressiv sjukdom som påverkar prognosen negativt.

Referenser

1. Malignt melanom, Internetmedicin. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3184. Besökt 20180830
2. Malignt melanom, 1177.http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Hudcancer-malignt-melanom/. Besökt 20180830
3. Piotr Rutkowski and Iwona Ługowska; Follow-up in melanoma patient. Memo – Magazine of European Medical Oncology (2014); https://rd.springer.com/article/10.1007/s12254-014-0151-y
4. Long GV, Hauschild A, Santinami M, et al. Adjuvant Dabrafenib Plus Trametinib for Stage III BRAF V600E/K–Mutant Melanoma. New England Journal of Medicine (2017); http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1708539).