EU-kommissionen godkänner Novartis’ CAR-T-cellbehandling Kymriah (tisagenlecleucel)

EU-kommissionen godkänner Novartis’ CAR-T-cellbehandling Kymriah (tisagenlecleucel)

Tisagenlecleucel är den första CAR-T-celleterapi som godkänns av EMA för behandling av två olika former av blodcancer. EU-godkännandet baseras på de första globala CAR-T-registreringsstudierna med patienter från åtta europeiska länder och är produkten av ett unikt samarbete mellan Novartis och University of Pennsylvania i USA. Tisagenlecleucel är en engångsbehandling och innebär att två patientgrupper med stora medicinska behov snart kan få tillgång till ett nytt behandlingsalternativ.

– Det är viktigt att vi kan erbjuda CAR-T-cellbehandling här i Sverige inom kliniska studier och som standardbehandling i högspecialiserad vård, säger Stephan Mielke, Professor på Karolinska Institutet och chef på patientområde cellterapi och allogen stamcellstransplantation på Karolinska Universitetssjukhuset som behandlat patienter med Tisagenlecleucel, tidigare CTL019, inom JULIET studien på Universitet Würzburg i Tyskland.

Tisagenlecleucel, tidigare CTL019, är godkänd av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för behandling av barn och unga vuxna upp till 25 år med akut lymfatisk B-cellsleukemi, ALL, som är refraktär eller relapserande efter stamcellstransplantation eller efter två eller fler återfall. Godkännandet omfattar också behandling av vuxna med relapserande eller refraktärt (r/r) diffust storcelligt B-cellslymfom, DLBCL, efter minst två systemiska behandlingar.

Tisagenlecleucel är en engångsbehandling som använder patientens egna T-celler för att bekämpa cancern. Behandlingen är den första i sitt slag att godkännas inom två olika indikationer och har utvecklats i samarbete med University of Pennsylvania i USA1.

Tisagenlecleucel har erhållit särläkemedelstatus och är en av de första terapierna att godkännas inom EMA:s program PRIority MEdicines (PRIME) som startats för att förbättra stödet till läkemedelsutveckling inom områden med särskilt stora medicinska behov.

Om tisagenlecleucel

Tisagenlecleucel är en levande medicin som tillverkas specifikt för varje patient genom att omprogrammera patientens egna immunceller. Behandlingen innehåller den kostimulerande domänen 4-1BB, som spelar stor roll i aktiveringen av behandlingen, förbättring av cellutvecklingen och en varaktig aktivitet hos cellerna som bekämpar cancern.

Om ALL och DLBCL

Både ALL och DLBCL är aggressiva cancerformer där det råder stort behov av nya behandlingsalternativ för de patienter som inte svarar på standardbehandling. I Europa utgör ALL cirka 80 procent av leukemifallen bland barn3och för de patienter som får återfall efter standardbehandling är prognosen dålig2. Den låga överlevnaden hos återfallspatienterna, trots insättning av ett flertal behandlingar, som kemoterapi, strålning, målinriktad behandling och stamcellstransplantation understryker behovet av nya behandlingsalternativ.

DLBCL är den vanligaste formen av non-Hodgkins lymfom, vilket innebär att den utgör cirka 40 procent av alla fall av sjukdomen4. För patienter som får återfall eller som inte svarar på den inledande behandlingen är behandlingsalternativen med varaktig effekt få. Dessutom är överlevnaden låg för merparten av patienterna, eftersom de antingen inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation (ASCT), eller för att tidigare behandling med kemoterapi eller ASCT inte haft effekt5.

Om Fas II-studien ELIANA

EU-godkännandet av tisagenlecleucel för behandling av r/r B-cells ALL hos barn och unga vuxna är baserat på den pivotala Fas II-studien ELIANA. Studien genomfördes i samarbete med University of Pennsylvania och Children’s Hospital of Philadelphia på 25 olika centra i USA, Kanada, Australia, Japan, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge och Spanien.

Studien omfattade 75 patienter som behandlades med tisagenlecleucel. Vid uppföljningen efter tre månader eller mer var 81 procent av patienterna i remission (95% CI: 71% – 89%) varav 80 procent av dem fortfarande var i remission efter sex månader.

Sextio procent av patienterna nådde komplett remission (CR) och 21 procent nådde komplett remission med inkomplett återhämtning av blodvärden (CRi). Av dessa patienter var det ingen som hade något mätbart tecken på sjukdom i benmärgen (så kallad minimal residual disease, MRD)1.

Överlevnaden (OS) var 90 procent efter sex månader, och 76 procent efter tolv månader. Mediantiden för överlevnad var 19,1 månader (95% CI: 15.2 – NE).

I ELIANA, fick 47 procent av patienterna biverkningen cytokinfrisättningssyndrom (CRS) av grad 3-4.De fall av CRS som uppkom hanterades enligt de globala riktlinjerna på kvalificerade behandlingscentra där personalen har fått utbildning i säker administrering av tisagenlecleucel samt i övervakning av patienterna.Två dödsfall inträffade inom 30 dagar efter infusion med tisangenlecleucel; ett på grund av progredierande cancersjukdom med CRS och ett på grund av intrakraniell blödning.

Inom åtta veckors behandling upplevde 13 procent av patienterna neurologiska biverkningar av grad 3 eller 4. De vanligaste allvarliga (grad 3 eller 4) neurologiska händelserna var encefalopati och / eller delirium. Allvarlig (grad 3 eller 4) feberneutropeni och infektion inträffade hos 36 respektive 44 procent av patienterna1.

Om Fas II-studien JULIET

EU-godkännandet av tisagenlecleucel för behandling av r/r DLBCL är baserat på den pivotala Fas II-studien JULIET. Studien genomfördes i samarbete med University of Pennsylvania på 27 olika centra i USA, Kanada, Australien, Japan, Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge och Nederländerna.

I studien ingick 93 patienter som följdes upp i minst tre månader eller avbröt studien tidigare. Behandling med tisagenlecleucel resulterade i en total svarsfrekvensen (ORR) på 52 procent (95% CI, 41% – 62%); 40 procent uppnådde komplett respons (CR) och tolv procent uppnådde partiell respons (PR).

Sannolikheten för progressionsfri överlevnad under sex respektive tolv månader var 68 respektive 65 procent, och medianen för responsens varaktighet var ännu inte uppnådd när data sammanställdes, vilket indikerar att responsen är stabil1. Tolv månader efter behandlingen var överlevnaden 49 procent och medianöverlevnaden var 11,7 månader bland alla patienter som fått behandling (n=111) (95% CI, 6.6-NE).

I JULIET upplevde 22 procent av alla behandlade patienter grad 3 eller 4 CRS inom åtta veckor efter infusion med tisagenlecleucel, enligt definitionen i Penn Grading Scale, en skala för klassificering av CRS. De fall av CRS som uppkom hanterades enligt de globala riktlinjerna på kvalificerade behandlingscentra där personalen har fått utbildning i säker administrering av tisagenlecleucel samt i övervakning av patienterna. Tolv procent hade neurologiska biverkningar av grad 3 eller 4, som hanterades med understödjande vård. Grad 3 eller 4 cytopenier som varade i mer än 28 dagar rapporterades baserat på laboratoriefynd och inkluderade trombocytopeni (41%), lymfopeni (28%), neutropeni (24%), leukopeni (21%) och anemi (14%), grad 3 eller 4 infektioner och grad 3 eller 4 febril neutropeni uppträdde hos 32 procent respektive 15 procent av patienterna1.

Referenser

1. Kymriah (tisagenlecleucel) Summary of Product Characteristics (SmPC), 2018.
2. Ronson, A., Tvito, A., Rowe, JM., “Treatment of Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia in Adults.” Current Oncology Reports, 2016 Jun;18(6):39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27207612. Accessed August 2018.
3. World Health Organization and European Environment and Health Information System, ”Incidence of Childhood Leukaemia.” December 2009. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/97016/4.1.-Incidence-of-childhood-leukaemia-EDITED_layouted.pdf. Accessed August 2018
4. World Health Organization. Diffuse large B-cell lymphoma. Review of cancer medicines on the WHO list of essential medicines. Aailable at: http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/DiffuseLargeBCellLymphoma.pdf. Accessed August 2018.
5. Crump M, Neelapu S, Farooq U, Van Den Neste E, Kuruvilla J et al. (2017) Outcomes in refractory diffuse large B-cell lymphoma: results from the international SCHOLAR-1 study. Blood. E-pub ahead of print August 03. doi: https://doi.org/10.1182/blood-2017-03-769620. Accessed August 2018.