Opdivo i kombination med Yervoy i lågdos visar signifikant förbättrad hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med avancerad njurcellscancer

Opdivo i kombination med Yervoy i lågdos (1mg/kg) visar signifikant förbättrad hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med avancerad njurcellscancer med intermediär och högrisk prognos i CheckMate -214

Två års uppföljning av fas III-studien CheckMate -214 visar att behandling med Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) i lågdos som kombinationsbehandling ger en statistisk signifikant förbättrad hälsorelaterad livskvalitet jämfört med standardbehandling med Sutent (sunitinib).

Bristol-Myers Squibb presenterar data efter två års uppföljning från fas III-studien CheckMate -214. I studien undersöktes hälsorelaterad livskvalitet hos intermediär- och högriskpatienter med avancerad njurcellscancer (RCC) som fick kombinationsbehandling med Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) i lågdos (1 mg/kg) jämfört med Sutent (sunitinib). De patienter som behandlades med Opdivo i kombination med Yervoy i lågdos rapporterade signifikanta fördelar gällande sjukdomsrelaterade symtom och förbättrad livskvalitet och välbefinnande. Dessa fördelar uppvisades tidigt under behandling med kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos (1 mg/kg) och bibehölls i stor utsträckning under hela behandlingsperioden genom underhållsbehandling med Opdivo.

I jämförelse med nuvarande standardbehandling rapporterade de patienter som fick kombinationsbehandling färre symtom av sin sjukdom, mätt med livskvalitetsmåttet ”Cancer Therapy-Kidney Symptom Index” framtaget av National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (FKSI-19). Denna fördel sågs genomgående, med undantag för en specifik tidpunkt, från studiestart fram till två års uppföljning (p<0,05). Tid till försämring (TTD) enligt måttet FKSI-19, bestående av 19 frågor symtomrelaterade till njurcancer, fördröjdes också signifikant vid behandling med kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos jämfört med vid behandling med Sutent (HR 0,54, 95% KI, 0,46-0,63; p<0,0001). En ytterligare analys, i form av ett i förväg planerat test bedömd med måttet FKSI-19 efter 25 veckor från studiestart, visade liknande resultat och en signifikant fördel vid kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy i lågdos jämfört med Sutent. Analysen visade att kombinationen Opdivo och Yervoy gav en genomsnittlig förbättrad hälsorelaterad livskvalitet avseende sjukdomsrelaterade symtom, biverkningar och funktionsförmåga av måttet FKSI-19 med 3,55 (1,65 jämfört med -1,9; p<0,0001). En uppföljning från studiestart efter 25 veckors avseende upplevd hälsorelaterad livskvalitet i de två behandlingsarmarna, bedömt genom måttet ”Functional Assessment of Cancer Therapy-General” (FACT-G), visade en statistiskt signifikant fördel för kombinationen Opdivo och Yervoy. Den genomsnittliga skillnaden mellan armarna var 3,71 (1,52 jämfört med -2,19; p<0,0009). Resultaten från FACT-G visade också signifikant högre poäng i kombinationsarmen för en rad antal mått, inklusive fysiskt och känslomässigt välbefinnande samt funktionsförmåga. Sammanfattningsvis visar dessa data på en statistiskt signifikant fördel för kombinationen jämfört med standardbehandling.

– Analysen av CheckMate -214 är särskilt relevant för patienter med avancerad njurcellscancer, eftersom den visar att kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos ger behandlingsrelaterade fördelar jämfört med nuvarande standardbehandling samt förbättrad hälsorelaterade livskvalitet under den tvååriga uppföljningsperioden. Detta är mycket glädjande resultat som innebär att vi kan erbjuda läkare behandlingsalternativ som gör skillnad i patienternas livskvalitet, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Resultaten presenteras vid en poster session den 4 juni 2018 på den årliga ASCO kongressen, American Society of Clinical Oncology, i Chicago. (Abstract #3073).

Om CheckMate -214

CheckMate -214 är en öppen, randomiserad fas III-studie som utvärderar kombinationen av Opdivo och Yervoy jämfört med behandling med Sutent hos patienter med tidigare obehandlad njurcellscancer. I patientpopulationen med intermediär- och högriskpatienter fick 425 patienter Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg var tredje vecka i 4 doser följt av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka. 422 patienter i studien fick parallellt Sutent 50 mg en gång dagligen i fyra veckor, följt av två veckor utan behandling i varje behandlingscykel. Den rekommenderade doseringen för kombinationen Opdivo och Yervoy är Opdivo 3 mg/kg följt av Yervoy 1 mg/kg givet som infusion under 30 minuter med ett doseringsintervall på fyra veckor. Efter avslutad behandling med fyra doser av kombinationen ska Opdivo administreras intravenöst, 240 mg varannan vecka eller 480 mg var fjärde vecka under 30 minuter tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Studiens primära effektmått är total överlevnad (OS), objektiv svarsfrekvens (ORR) och progressionsfri överlevnad (PFS), som bedömdes av en oberoende central kommitté (IRRC – (Immune Related Response Criteria) hos intermediär- och högriskpatienter. Patienter var inkluderade oavsett PD-L1-uttryck.

Data från CheckMate -214 har tidigare presenterats vid European Society for Medical Oncologys årliga kongress i september 2017, vid Society for Immunotherapy of Cancers årliga kongress i november 2017 och har publicerats i New England Journal of Medicine i mars 2018.