Lonsurf förbättrade OS hos patienter med avancerad metastaserad magcancer

9 maj 2018 – Servier har idag i samarbete med Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. tillkännagett att den pivotala fas 3-studien, TAGS, som utvärderat effekterna av Lonsurf® (trifluridin/tipiracil) i kombination med bästa understödjande behandling jämfört med placebo plus bästa understödjande behandling, uppnådde det primära effektmåttet att förbättra totalöverlevanden (OS) hos patienter med avancerad metastaserad magcancer.

Resultaten kommer att presenteras på en kommande internationell konferens och lämnas in för publicering till en referentgranskad tidskrift.

Om TAGS
TAGS-studien är en global, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie med syftet att utvärdera effekten av Lonsurf® jämfört med placebo hos patienter med tidigare behandlad, metastaserad magcancer (mGC).
TAGS-studien inkluderade 507 patienter som genomgått minst två tidigare behandlingar för mGC och som inte svarade på, eller inte tolererade, ytterligare kemoterapi. Patienterna randomiserades till Lonsurf® plus bästa understödjande behandling eller placebo plus bästa understödjande behandling för att undersöka effekt och säkerhet. Det primära effektmåttet är totalöverlevnad (OS) och de sekundära effektmåtten är progressionsfri överlevnad (PFS), säkerhet och tolerabilitet samt livskvalitet.

För mer information om TAGS-studien, vänligen besök:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02500043

Studiens identifikationsnummer på ClinicalTrials.gov är NCT02500043.

Om metastaserad magcancer
Globalt är magcancer den femte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken (efter lungcancer och levercancer), med uppskattningsvis
723 000 dödsfall årligen.1 Omkring 50% av patienter med magcancer har avancerad sjukdom vid diagnostillfället.2 De vanligaste standardbehandlingarna med kemoterapi vid metastaserad magcancer är fluoropyrimidiner, platinaderivat, taxaner, ramucirumab och irinotekan. Tillägg av trastuzumab till behandlingen är standard vid HER2-positiv metastaserad magcancer. Då första och andra linjens behandling inte ger tillräcklig respons är alternativen för standardbehandling i tredje linjen begränsade.

Om Lonsurf
Lonsurf är ett oralt cancerläkemedel som innehåller trifluridin (FTD) och tipiracil (TPI), vars dubbla verkningsmekanism har utformats för att bibehålla klinisk aktivitet. Lonsurf® är registrerat i Japan, USA, EU och ett flertal andra länder. Inom EU är Lonsurf® indicerat för behandling av patienter med metastaserad kolorektalcancer (CRC) som tidigare genomgått behandling med, eller som inte bedöms vara kandidater för, tillgänglig behandling, inklusive fluoropyrimidin- oxaliplatin- eller irinotekan-baserad kemoterapi, anti-VEGF och anti-EGFR.3

Lonsurf® rekommenderas av the National Institute for Health and Care Excellence (NICE),4 NCCN2 och ESMOs riktlinjer5 för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektalcancer.
I juni 2015 ingick Servier och Taiho Pharmaceutical en exklusiv licensöverenskommelse för gemensam utveckling och kommersialisering av Lonsurf®.