52 % riskminskning för progression eller död med cabozantinib vid metastaserad njurcellscancer

Cabozantinib ger 3,3 månaders bättre PFS, progressionsfri överlevnad, jämfört med sunitinib för patienter med metastaserad njurcellscancer i första linjens behandling. Det motsvarar en riskminskning på 52 %.

Det visar data som nyligen presenterades på ESMO, European Society for Medical Oncology, i Madrid.– Vi har med hjälp av en oberoende radiologisk bedömning bekräftat den utvärdering som prövarna i Cabosunstudien tidigare gjort, så detta är solida data, säger Cabosunstudiens huvudprövare Toni K Choueiri, doktor och verksamhetschef vid Dana Farber Cancer Institute, Boston, USA.

Den oberoende granskning av Cabosunstudien visar en förlängd median-PFS (progressionsfri överlevnad) för tyrosinkinashämmaren cabozantinib jämfört med sunitinib hos patienter med metastaserad njurcellscancer (RCC); 8,6 månader för cabozantinib jämfört med 5,3 månader för sunitinib (HR 0,48, p=0,0008). Det motsvarar en riskminskning med 52 procent för progression eller död (det gemensamma riskmått som bedömdes). Cabozantinib verkar genom att hämma blodkärlsinväxt via signalvägar.

– Behandlingen med cabozantinib resulterade i kliniskt meningsfull och statistiskt signifikant förlängning av progressionsfri överlevnad jämfört med sunitinib som initial riktad behandling hos patienter med metastaserad njurcellscancer, säger Toni K Choueiri.

Objective response rate, ORR, var 20 procent i cabozantinib-gruppen mot 9 procent i sunitinib-gruppen (ej signifikant) enligt Recist-kriterier, en vedertagen metod för att storleksbedöma tumörer. 75 procent av patienterna i cabozantinib-gruppen hade effekt av behandlingen.

Studien hade PFS som primär endpoint och var inte designad för att visa signifikant skillnad på total överlevnad (OS). Dock visade studien en tydlig och kliniskt relevant positiv trend avseende överlevnad; i median 26,6 månader för patienter på cabozantinib jämfört med 21,2 månader för patienter på sunitinib (HR 0,80, p=0,29).

Enligt Toni K Choueiri bör patienter som liknar dem i studien vara aktuella för behandling med cabozantinib; patienter med metastaserad njurcellscancer med intermediär eller dålig prognos.

Biverkningar var jämförbara mellan de två behandlingarna och i linje med biverkningsmönstret för tyrosinkinashämmare; diarré, hypertoni, fatigue, förhöjt Alat, minskad aptit, PPES, trombocytopeni och stomatit.

FAKTA Cabosunstudien

En randomiserad, öppen och aktivt kontrollerad fas II-studie med 157 patienter i USA, naiva på tidigare systemisk behandling, med metastaserad njurcellscancer med intermediär eller dålig sjukdomsprognos enl. IMDC-skalan.

Randomiserade till behandling i första linjen med 60 mg cabozantinib (tablettbehandling en gång dagligen) eller 50 mg sunitinib (tablettbehandling en gång dagligen).

Primär endpoint: PFS

Sekundär endpoint: ORR, OS