4 miljoner till förberedelser för standardiserade vårdförlopp i cancervården

Regeringen beslutade den 4 september att avsätta 4 miljoner kronor till förberedelser inför satsningen på kortade väntetider och minskade skillnader i cancervården. Under hösten ska utvecklingen av standardiserade vårdförlopp i cancervården påbörjas.
Medlen ska användas för insatser i syfte att förbereda för den kommande satsning på cancerområdet, som regeringen aviserade i årets vårproposition. Satsningen ska genomföras under perioden 2015-2018 och utgå från den danska modellen med så kallade pakkeforløb, det vill säga standardiserade vårdförlopp.

De förberedande insatserna ska samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting och bygga på de regionala cancercentrumens arbete. Insatserna ska omfatta fyra huvudområden:

Utveckling av standardiserade vårdförlopp inom fyra pilotdiagnoser
Förutsättningar för registrering och uppföljning av standardförloppen via vårdadministrativa system
Metod för uppföljning av patienternas nöjdhet
RCCs arbete med information, förankring och planering i landsting och regioner
Genomförandet ska ske i nära samråd med Socialdepartementet och en skriftlig redovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 januari 2015.

Läs mer i regeringens beslutsunderlag (pdf, nytt fönster)

Fakta
Regeringen aviserade i vårpropositionen 2014 att man avser att satsa 500 miljoner kronor om året i fyra år för att förkorta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården. Satsningen ska pågå perioden 2015-2018 och innebär att man genom ekonomiska incitament ska uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landstingen.

Regeringen har för avsikt att träffa en överenskommelse med SKL inför 2015 om hur väntetidsarbetet ska vidareutvecklas och förbättras. Förutom att väntetiderna ska kortas är ett mål med satsningen att patienterna ska bli mer nöjda med vården och att deras livskvalitet ska öka.

Genomförandet av satsningen ska bygga på det arbete som är gjort inom ramen för den nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen (RCC).

För att stödja arbetet med den nya satsningen har en nationell expertgrupp inrättats, med representanter med olika expertkunskaper inom cancerområdet från bl.a. RCC, professionerna och patientorganisationerna.

Läs mer om expertgruppen hos Socialdepartementet