Xofigo gav en ny period av sjukdomskontroll vid upprepad behandling

På European Association of Urology (EAU) presenterades nya fas I/II-data för Xofigo (radium-223) som används vid kastrationsresistent prostatacancer. Resultaten visade att sjukdomsprogressen i skelettet stoppades och att Xofigo tolererades väl även under administration av en andra behandlingsomgång efter de inledande sex doserna, så kallad ”retreatment”.

Kastrationsresistent prostatacancer sprids nästan alltid utanför själva prostatan och bildar metastaser som påverkar patientens överlevnad och livskvalitet kraftigt. Behandlingar som Xofigo kan behandla sjukdomen och förlänga livslängden.

− Xofigo har redan tidigare visat säkerhet och signifikant förbättrad överlevnad hos kastrationsresistenta män med prostatacancer med symtomatiska skelettmetastaser men utan kända viscerala metastaser. Bayer fortsätter att forska kring fler användningsområden för radium-223 för att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter världen över, säger Volker Wagner, MD PhD, Global Clinical Development, Bayer, som är ansvarig för forskningsprogrammet kring radium-223.

Ett svenskt center ingick i studien, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, som inkluderade tre patienter. Studien var en internationell, multicenter, prospektiv open-label-studie som inkluderade 44 kastrationsresistenta patienter med prostatacancer. Patienterna hade fått en komplett kur med sex injektioner med Xofigo före studiestart. När sjukdomen sedan progredierade kunde patienterna erbjudas ytterligare en behandlingsomgång med Xofigo. Av dessa patienter fullföljde 29 (66 %) hela kuren på totalt sex injektioner, en var fjärde vecka. Biverkningarna låg på samma nivå som i fas III-studien ALSYMPCA1.

Om Xofigo
Xofigo innehåller den radioaktiva substansen radium-223. Det ges som en injektion och tas upp selektivt av skelettet där metabolismen är högst, det vill säga i skelettumörer. Strålningen leder till att DNA-strängarna i tumörcellerna skadas och dör. Strålningen har mycket kort räckvidd, mindre än 100 mikrometer, vilket minimerar skadan på vävnaden runt omkring tumören.

1 ALSYMPCA: Journal of Clinical Oncology,vol 30, No 5_suppl (February 10 Supplement), 2012: 8

Xofigo gav en ny period av sjukdomskontroll vid upprepad behandling

Xofigo är godkänt för behandling av vuxna med kastrationsresistent prostatacancer. Xofigo används när sjukdomen har spridit sig till skelettet och orsakar symtom (till exempel smärta) men utan känd spridning till andra inre organ.

Radium-223 studeras för flera nya indikationer vid prostatacancer, även fas II-studier pågår avseende kvinnor med bröstcancer.