MSD presenterar nya data för fler än 25 tumörtyper vid ASCO 2018

MSD presenterar nya data för fler än 25 tumörtyper vid ASCO 2018
Vid den 54:e upplagan av den internationella onkologikongressen ASCO som arrangeras av American Society of Clinical Oncology i Chicago den 1-5 juni presenterar MSD data från sin omfattande immunonkologiska forskningsportfölj. Utöver data för PD-1-hämmaren Keytruda® (pembrolizumab) presenteras även data från de strategiska samarbetena mellan MSD och företagen AstraZeneca respektive Eisai.

Bland de 140 abstracts som kommer presenteras finns data för fler än 25 tumörtyper, inklusive 5-årsöverlevnad för patienter med avancerat melanom och 4-årsöverlevnad för patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som behandlats med Keytruda.

”Nya vetenskapliga data och längre uppföljning av de tidiga studierna för pembrolizumab stärker Keytrudas position som en grundpelare i behandlingen av många cancerformer”, säger Thomas Walz, onkolog och medicinsk direktör inom onkologi för MSD Norden och Baltikum. ”Jag ser fram emot ASCO och de banbrytande data som kommer att presenteras där som i slutändan kommer att vara till gagn för cancerpatienter världen över.”

Inom lungcancer presenteras för första gången data från de pivotala fas 3-studierna KEYNOTE-042 respektive KEYNOTE-407, samt livskvalitetsdata från kombinationsstudien KEYNOTE-189

· KEYNOTE-042 har valts som ett så kallat ”late breaking abstract” (Abstract #LBA4) och kommer att presenteras i plenum söndagen den 3 juni. Resultaten visar bland annat att första linjens behandling med pembrolizumab i monoterapi gav signifikant längre totalöverlevnad (OS) än platinabaserad kemoterapi för NSCLC-patienter vars tumörer uttryckte liganden
PD-L1. Detta tyder på att även patienter med PD-L1-uttryck < 50% kan dra nytta av pembrolizumab i monoterapi som första linjens behandling.

· KEYNOTE-407 (Abstract #105) jämförde kombinationsbehandling med pembrolizumab och platinabaserad kemoterapi med enbart platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling av patienter med NSCLC av skivepiteltyp. Presentationen kommer bland annat att omfatta data för det sekundära utfallsmåttet svarsfrekvens (ORR) och även svarsduration, båda i favör för kombinationsbehandlingen
· För KEYNOTE-189, företagets fas 3-studie med kombinationen pembrolizumab och platinabaserad kemoterapi jämfört med enbart platinabaserad kemoterapi hos patienter med NSCLC av icke-skivepiteltyp, presenteras hälsorelaterade livskvalitetsdata (Abstract #9021).

Övriga tumörtyper som MSD och samarbetspartners presenterar data för inkluderar bland annat prostatacancer, levercancer, huvud- och halscancer, njurcancer, matstrupscancer, merkelcellscancer, äggstockscancer, endometriecancer, livmoderhalscancer, och småcellig lungcancer.