Revlimid godkänt för patienter med nydiagnostiserad myelom

Myelom är en ovanlig och obotlig cancerform som varje år drabbar cirka 600 svenskar. Behandling av sjukdomen syftar till att hålla sjukdomen under kontroll och undvika progression. Revlimid är sedan 2007 godkänt för andra linjens behandling av myelom. Med EU-kommissionens nya godkännande kan Revlimid användas för oral behandling av vuxna patienter som tidigare inte behandlats för sin myelom och som inte är lämpade för autolog stamcellstransplantation. Celgenes tre produkter – Revlimid, Imnovid och Talidomid Celgene – utgör hörnstenar i behandlingen av myelom. För att säkerställa att sjukdomen kan hållas under kontroll över tid följer flera behandlingar varandra. Celgene kan nu erbjuda individualiserade behandlingsalternativ, från diagnos till avancerad sjukdom, som förlänger och förbättrar livet för patienterna.

– Revlimid är ett mycket effektivt läkemedel och det är glädjande att det får en utökad indikation. Dessutom är Revlimid en peroral behandling, som gör det enklare för patienten. Att vi nu kan behandla med Revlimid redan när patienten får sin diagnos innebär att vi kan bromsa sjukdomsutvecklingen och fördröja tiden till återfall, något som är av stor vikt för en framgångsrik behandling, säger Hareth Nahi, MD, PhD och associerad professor vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Regionala cancercentrum i samverkan har nyligen beslutat att myelom är en av tretton diagnoser där man under 2015 kommer införa standardiserade vårdförlopp. Framtagandet av vårdförloppen kommer att ske med hjälp av nationella vårdprogramgrupper och följer den överenskommelse mellan regeringen och SKL, om den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården, som presenterades i januari 2015.