​Förlängd överlevnad med Gazyvaro▼vid kronisk lymfatisk leukemi

​Förlängd överlevnad med Gazyvaro▼vid kronisk lymfatisk leukemi

Patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som behandlas med Gazyvaro i kombination med klorambucil under sex månader, lever längre, kan förbli symtomfria och klara sig utan ny behandling i närmare fyra och ett halvt år, jämfört med patienter som behandlats med rituximab i kombination med klorambucil. Detta visar den slutliga analysen av överlevnadsdata efter närmare fem års uppföljning från fas III-studie CLL11.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi, flertalet KLL-patienter är äldre och har annan samsjuklighet. Behandling med Gazyvaro (obinutuzumab) i kombination med ett cytostatikum, klorambucil, hos patienter med KLL har enligt den registreringgrundande CLL11-studien visat sig ge en förlängd överlevnad och en signifikant minskad risk för sjukdomsåterfall, jämfört med klorambucil som enda behandling. Behandling med Gazyvaro och klorambucil har nu även visat signifikant överlevnadsvinst jämfört med kombinationen av antikroppen Mabthera (rituximab) och klorambucil (1).

Resultat från den slutliga analysen av överlevnadsdata, efter fem års uppföljning från denna studie, presenterades nu som en av huvudnyheterna den europeiska hematologikongressen EHA (Annual Meeting of European Hematology Association) som avslutades i Stockholm i helgen. Dessa nya resultat bekräftar fördelen av kombinationsbehandling med Gazyvaros hos äldre, multisjuka, tidigare obehandlade patienter med KLL. Resultaten visar att patienter som behandlas med Gazyvaro kan bli symtomfria och klara sig utan ny behandling i närmare fyra och ett halvt år (2).

– Antikroppen rituximab har varit en viktig komponent i standardbehandlingen för många patienter med KLL. Den slutliga analysen avseende överlevandsdata från CLL11-studien är av stor betydelse för äldre och multisjuka patienter med KLL. Att patienter som fått kombinationen med Gazyvaro under sex månader kan klara sig utan ny behandling i fyra och ett halvt år är mycket glädjande, säger Maria Strandberg, hematolog och ordförande i svenska KLL-gruppen.

Överlevnadsfördel för Gazyvaro jämfört med Mabthera

Fördelarna med behandling med Gazyvarokombinationen bekräftas i den andra analysdelen av studien, och där patienterna nu följts i knappt fem år (median 59,4 månader). Patienter som fick kombinationsbehandling med Gazyvaro (n=333) levde nästan dubbelt så länge utan att deras sjukdom försämrades (PFS); 28,9 månader jämfört med 15,7 månader (p<0,0001) för de patienter som fick kombinationen Mabthera och klorambucil (n=330). Det innebär att risken för sjukdomsprogress, återfall eller död i princip halverades. (HR=0,49, p=<0,0001). Patienterna som fick Gazyvarokombinationen klarade sig drygt fyra och ett halvt år utan ny behandling (TTNT; 56,4 månader i genomsnitt jämfört med 34,9 månader, p<0,0001). Mediantiden för total överlevnad (OS) hade ännu inte nåtts för Gazyvarokombinationen, medans för kombinationen Mabthera och klorambucil var den drygt 6 år (73,1 månader) (HR 0;76, 95% KI 0,60–0,97, p=0,0245).

Efter två respektive fem år levde 91 procent respektive 84 procent av patienterna som fått Gazyvarokombinationen jämfört med 66 respektive 57 procent av patienterna som fått kombinationen Mabthera och klorambucil. Färre patienter avled som fick Gazyvaro kombinationen (37 jämfört med 45 procent) och den vanligaste orsaken till att patienter avled under uppföljningstiden i denna del av studien var sjukdomsprogress (10 respektive 15 procent) (2).

CLL11-studien

CLL11 heter den registreringsgrundande studien som ligger bakom godkännandet för Gazyvaro (obinutuzumab), vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Studien jämför tre olika behandlingsalternativ, Gazyvaro i kombination med klorambucil, Mabthera (rituximab) i kombination med klorambucil och enbart behandling med klorambucil. I studien ingår äldre, multisjuka, tidigare obehandlade patienter med KLL. Äldre patienter är en svårbehandlad patientgrupp på grund av att de ofta också har andra sjukdomar. Det stora flertalet av patienter med KLL tillhör denna grupp (2). Studien omfattar totalt 781 patienter med en medianålder på 73 år. CLL11-studien består av två olika analysfaser, i den ena faseningår 589 patienter och i den andra fasen663.

Studien syftar till att primärt utvärdera tiden till progress (PFS), det vill säga hur lång tid patienten lever utan att sjukdomen försämras. Sekundära målsättningar för studien innefattar att utvärdera tumörsvarsfrekvens (overall response rate, ORR), total överlevnad (overall survival, OS), sjukdomsfri överlevnad (disease free survival, DFS) tid till nästa behandling (TTNT) och säkerhet.

Syftet med studien är även att kunna gör en direkt jämförelse mellan de två antikropparna Gazyvaro och Mabthera. Klorambucil är ett välkänt cytostatikum, och har sedan länge varit standardbehandling för äldre och multisjuka patienter med kronisk lymfatisk leukemi.

Biverkningar var och likvärdiga de som tidigare rapporterats från studier med Gazyvaro. Läs mer i det engelska pressmeddelandet om dessa studieresultat. På ASH presenteras även tidiga resultat för Roches läkemedelskandidat polatuzumab vedotin, för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).